1Uitkeringen berekend of toegekend op grond van de oude verordening worden voortgezet op grond van de nieuwe verordening te rekenen van af het tijdstip van inwerkingtreding van de nieuwe verordening. 2. T.a.v. pensioenen waarop recht is ontstaan op een datum vóór het tijd stip van inwerkingtreding van dit besluit blijven de bepalingen van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, - 2 - waarop hij recht zou hebben bij pensionering met een maximum van 60 van de laatstelijk genoten wedde. In de nieuwe regeling bedraagt deze uitkering altijd 60 van de laatst genoten wedde vermeerderd met de vakantietoeslag. Neveninkomsten. Volgens de bestaande regeling worden op de uitkeringsbedragen in minde ring gebracht de inkomsten uit arbeid of bedrijf aangevangen in een pe riode van 6 maanden voorafgaand aan het aftreden danwel na het aftreden. De nieuwe kortingsregeling komt er op neer dat inkomsten uit arbeid of bedrijf aangevangen in een periode van één jaar voor het aftreden, danwel aangevangen na het aftreden, worden gekort indien en voorzover zij samen met de uitkering uitgaan boven de wedde bij aftreden, aangepast aan se dertdien opgetreden algemene salarisverhogingen van het rijkspersoneel. Onder inkomsten worden in de nieuwe regeling mede verstaan de vaste ver goeding en de vergoeding in de vorm van presentiegeld, die worden genoten als raadslid. De nieuwe kortingsregeling vloeit voort uit de gewijzigde bepalingen van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers; afwijking hiervan is niet mogelijk. Pensioenopbouw Momenteel bedraagt het pensioen voor de gewezen wethouder voor ieder dienstjaar als wethouder, tot een maximum van 20, 3Üi' van de laatstelijk genoten wedde. In de voorgestelde regeling blijft voor de eerste vier dienstjaren het pensioenopbouwpercentage van 3»5 gehandhaafd, terwijl voor de overige dienstjaren 1,75 per dienstjaar als pensioenopbouwpercentage geldt, één en ander tot een maximum van 70 Indien meer dan één politiek ambt bekleed wordt, dan komt het ambt met de hoogste wedde voor vergelding van 35 in aanmerking met een maximum ui teraard van 4 jaar. Gedurende de tijd met recht op uitkering bedraagt het pensioenopbouwper centage 0,875 per jaar behalve indien er sprake is van algemene invalidi teit van 55 of meer, in welk geval het percentage 1,75 bedraagt. Geen meetelling van uitkeringstijd als diensttijd vindt o.a. plaats: a. als belanghebbende gedurende die tijd uit andere hoofde een overheids- pensioen heeft opgebouwd; b. indien gedurende die tijd de uitkering wegens inkomsten nihil bedroeg. c. op verzoek van belanghebbende. Weduwenpensioen. Het weduwenpensioen bedraagt thans voor ieder dienstjaar van de echtge noot als wethouder, tot een maximum van 20 jaar, 2,5 van de laatst ge noten wedde. In de nieuwe regeling bedraagt het weduwenpensioen 5/7 gedeelte van het pensioen waarop de overledene recht zou hebben. Wezenpensioen. Het wezenpensioen bedraagt volgens de huidige regeling voor de wees wiens moeder aan het overlijden van de vader recht op pensioen ontleent, voor ieder dienstjaar van de wethouder, met een maximum van 20, 0,5 van de laatstelijk genoten wedde. Voor elke andere wees bedraagt het percentage 1Voorgesteld wordt deze bedragen vast te stellen op resp. 1/7 en 2/7 gedeelte van het pensioen van de overledene. - 5 - Enkele overgangsbepalingen. de oude verordening van toepassing. 3. De regeling inzake de verkorte minimum duur van de uitkering is niet van toepassing op degenen die op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit wethouder zijn. Inwerkingtreding De nieuwe verordening treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op die waarin deze verordening door Gedeputeerde Staten is goed gekeurd, m.u.v. de nieuwe pensioenregelingen die terugwerken tot 1 janu ari 1979- Wij merken op dat er hier en daar in de ontwerp-wijzigingsverordening van de V.N.G. nog gesproken wordt over kindertoelage in de zin van de Kinder toelageregeling overheidspersoneel. Deze regeling is inmiddels per 1 ja nuari 1980 afgeschaft, zodat alle daarop betrekking hebbende artikelen en/of gedeelten van artikelen door ons zijn geschrapt. Blijkens telefo nische mededeling van de V.N.G. kan de 5e wijziging van deze model-ver- ordening, waarin de kindertoelage-artikelen worden geschrapt en waarin tevens enige nu geconstateerde onvolkomenheden worden weggenomen, om streeks medio 1980 worden verwacht. Over dit voorstel is het Seniorenconvent gehoord. Wij stellen U voor de Uitkerings- en pensioenverordening wethouders te wijzigen overeenkomstig bijgaand concept-besluit. J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 113