No. 3172. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 28 februari 1980 (bijlage no. 101 BESLUIT: vast te stellen de volgende Verordening tot wijziging van de Uitkerings- en pensioenverordening Wethouders; Artikel I. Ir. de Uitkerings- en pensioenverordening Wethouders worden de navolgende wijzigingen aangebracht: A. a. Het opschrift van artikel 2. Duur van de uitkering wordt vervangen door: Normale duur van de uitkering b. Artikel 2, lid 1, wordt gelezen: 1. De uitkering wordt toegekend voor een periode gelijk aan het tijd vak waarin belanghebbende laatstelijk zonder wezenlijke onderbre king wethouder is geweest, doch ten minste voor de duur van uwee jaren en ten hoogste voor de duur van zes jaren. B. a. Het opschrift van artikel 2a "Bedrag van de uitkering" wordt ver vangen door: Voortzetting van de uitkering, b. Artikel 2a wordt gelezen: 1. Indien belanghebbende ten tijde van zijn aftreden als wethouder de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt en hij ten minste tien jaar zon der wezenlijke onderbreking wethouder is geweest, wordt na afloop van de periode bedoeld in artikel 2, zijn uitkering voortgezet tot het tijdstip waarop hij de leeftijd van 65 jaar bereikt. Artikel 2, lid 2, is van toepassing. 2. Indien belanghebbende op de dag waarop de normale duur van de uitke ring eindigt, voor 25 percent of meer algemeen invalide is, wordt, met inachtneming van het gestelde in artikel 6, de uitkering voor de duur van de invaliditeit voortgezet op de voet van het bepaalde in artikel leden 5 t/m 7. Algemeen invalide, geheel of gedeeltelijk, is hij die, blijkens een schriftelijke verklaring van een of meer door burgemeester en wet houders aangewezen geneeskundigen en eventueel arbeidskundigen, ten gevolge van ziekten of gebreken geheel of gedeeltelijk buiten staat is om met arbeid, die voor zijn krachten en bekwaamheid is berekend en die met het oog op zijn opleiding en vroeger beroep hem in bil lijkheid kan worden opgedragen, ter plaatse waar hij arbeid ver richt of het laatst verricht heeft of op een naburige soortgelijke plaats te verdienen, hetgeen lichamelijk en geestelijk gezonde per sonen, van dezelfde soort en van soortgelijke opleiding op zodanige plaats met arbeid gewoonlijk verdienen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 114