a. het om niet verlenen van het recht van opstal op de voor de houw van het clubhuis benodigde grond; b. het garanderen van rente en aflossing voortvloeiende uit een ten behoeve van de financiering van de bouw van het clubhuis aan te gane geldlening van maximaal 64.000,(50 van 128.000, c. het beschikbaar stellen van een bijdrage h fonds perdu van maximaal 32.000,— (25 van 128.000, De totale investeringskosten (inclusief kosten inventaris worden ge raamd op 330.000, De financiering van dit bedrag is als volgt opgezet: Eigen inbreng in de vorm van kapitaal 59*400, Eigen inbreng door acties onder en door leden - 27.600, geldlening met gemeente-garantie - 64.000, geldlening zonder gemeente-garantie - 107.000, subsidie gemeente Leeuwarden 32.000, subsidie provincie Friesland - 20.000, subsidie N.S.F. - 20.000, totaal subsidie 72.000,- 72.000, totaal 330.000, ad a. Ten behoeve van het verkrijgen van een subsidie van de Nederlandse Sportfederatie is het noodzakelijk, dat de hockeyclub het zakelijk recht verkrijgt op de voor de bouw van het clubhuis benodigde ruimte. Daar in dit geval het clubhuis op een was- en kleedruimte gesitueerd zal worden, is het niet mogelijk ingevolge de clubhuisregeling deze club het recht van opstal te verlenen. De noodzakelijke splitsing in eigendom kan alleen plaatsvinden door appartementensplitsing. De voor waarden waaronder deze splitsing dient plaats te vinden dienen nog na der te worden uitgewerkt. Hiervoor zijn uitgewerkte bestektekeningen noodzakelijk. Omdat deze tekeningen pas beschikbaar zijn nadat er een konkrete bouwopdracht is verstrekt, zullen wij U te zijner tijd nadere voorstellen doen omtrent de voorwaarden waaronder de splitsing in ei gendom dient plaats te vinden en stellen wij U thans voor in principe met deze splitsing van eigendom akkoord te gaan. ad b. Ingevolge meergenoemde clubhuisregeling is het mogelijk de hockeyclub een garantie te verlenen in de lasten (rente en aflossing) voortvloei ende uit een lening van maximaal 64.000,Om de totale financie ring rond te krijgen is het noodzakelijk dat de vereniging daarnaast nog een lening sluit zonder gemeentegarantie van 107.000,De dek king van de lasten voortvloeiende uit deze totale lening van 171.000,behoeft, zoals ons gebleken is uit de exploitatiebegro ting van deze vereniging, geen problemen op te leveren. Wij stellen U daarom voor de gevraagde gemeentegarantie onder de gebruikelijke voor waarden te verlenen, ad c. Tevens kan aan de hockeyclub op grond van de clubhuisregeling een bij drage fonds perdu worden verstrekt van 32.000, onder de voor waarde dat de club zelf een even groot bedrag in kapitaal, dan wel in eigen werk inbrengt. Gelet op het feit, dat de hockeyclub ruimschoots aan deze voorwaarde voldoet stellen wij IJ voor deze club een bijdrage fonds perdu te verstrekken van maximaal 32.000, De kapitaallasten ad 4.J6O,voortvloeiende uit de bijdrage h. fonds per- du (9 rente en 4 afschrijving van 32.000,kunnen worden gedekt ten laste van de op de stelpost "nog funktioneel toe te rekenen uitgaven" ge raamde ruimte voor kapitaallasten bijdragen fonds perdu clubhuizen. - 3 - Onder de mededeling dat de Raad voor Sportaangelegenheden, de Commis sie voor Welzijnsaangelegenheden, de Commissie voor de Dienst voor Sport en Recreatie en de Commissie Openbare Werken zich met ons voorstel kunnen ver enigen, stellen wij U voor te besluiten overeenkomstig de hierbij gevoegde ontwerp-besluiten. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma, Burgemeester. WoJ.G. Reumer, Secretaris. lot - 2 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 11