- 14 - 10. Artikel 37 van de oude verordening inzake verdubbeling van diensttijd voor inbouw blijft van toepassing ten aanzien van diensttijd, liggen- gende na het in artikel 79 van de oude verordening bedoelde tijdstip van inwerkingtreding en vóór 1 januari 1979- ARTIKEL III. SLOTBEPALING. Op grond van artikel III, lid 2, van de Vet van 5 juli 1979» Stb. 518, tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers worden de in de artikelen 32, 33 en 43 van de nieuwe verordening genoemde bedra gen met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit ver vangen naar de met een datum na 1 augustus 1976 doch voor evengenoemd tijd stip van kracht geworden regelen, bedoeld in artikel 157 van de hiervoor genoemde pensioenwet. ARTIKEL IV. 1Deze verordening treedt in werking op de eerste dag van de maand vol gend op die waarin deze verordening door Gedeputeerde Staten is goed gekeurd; 2. De onderdelen M, 0, Q, R, S, T, AA,en EE, sub b en c, van artikel I werken terug tot 1 januari 1979» Aldus vastgesteld in de openbare verordening van Voorzitter. Secretaris. Het realiseren van een beperkte buurtvoorziening op het schoolterrein aan de Tjerk Hiddesstraat en het beschikbaarstellen van een voorbereidings krediet voor de vervangende nieuwbouw voor de openbare kleuterschool "De Grutto" Bijlagenr. 102. Leeuwarden, 28 februari 1980. Aan de gemeenteraad. Voorbereidingskrediet. Op 25 juni 1979 hebt U besloten tot stichting van een nieuw schoolge bouw met twee werklokalen en een speellokaal c.a. ten behoeve van de open bare kleuterschool "De Grutto" op het bestaande schoolterrein aan de Tjerk Hiddesstraat. De kleuterschool heeft inmiddels een tijdelijk onderkomen gevonden in drie noodlokalen aan de Pred. RuyschstraatDe oude Tjerk Hiddesschoolwaarin de kleuterschool tot dusver was ondergebracht, zal ten behoeve van de vervangende nieuwbouw moeten worden afgebroken. Hiervoor voteerde U reeds een krediet van 130.000, Voor de voorbereidingen van de nieuwbouw, die inmiddels zijn gestart, is thans een krediet van 30.000,nodig, welk bedrag te zijner tijd tot de stichtingskosten van het nieuwe schoolgebouw kan worden gerekend. De dekking van de uit dit krediet voortvloeiende lasten zal dan ook te zijner tijd geregeld worden bij ons voorstel een krediet voor de realisering van het nieuwbouwplan beschikbaar te stellen. Situering van het schoolgebouw en een aangrenzende buurtvoorziening Reeds in 1978 werd in het kader van de voorbereidingen voor de nieuw bouw het overleg geopend met het personeel en de oudercommissie van zowel de kleuterschool als de nabij gelegen lagere Tjerk Hiddesschool. Tijdens de ambtelijke voorbereiding van het Structuurplan Schil-Oost werd gecon stateerd, dat er behoefte zou bestaan aan een sociaal-cultureel steunpunt in het gebied Cambuursterpad e.o. Ook de resultaten van het op verzoek van de buurtorganisaties door een aantal studenten van de Rijksuniversiteit te Groningen, de Landbouw Hogeschool te Wageningen en de Technische Hogeschool te Eindhoven verricht onderzoek wijzen in die richting. Het verslag van dit onderzoek is ter inzage gelegd. In de nota inzake de sociaal-culturele accommodaties, die binnen afzienbare tijd aan U ter vaststelling zal worden voorgelegd, is met de gesignaleerde behoefte reeds rekening gehouden. In het genoemde gebied is voor de (beperkte) buurtvoorziening ten be hoeve van de wijken Oude Weide, de Driehoek en de Kalverstraten geen andere ruimte aanwezig dan het centraal gelegen schoolterrein aan de Tjerk Hid desstraat. Op de ter inzage gelegde tekening nr. 31/79 is de situering van de te bouwen school weergegeven. Tevens is indicatief de buurtvoorziening aangegeven, waarvan de realisering in 1983-1984 is gepland. Deze buurtvoor ziening past in het door U vastgestelde stadsvernieuwingsplan voor het ge bied Cambuursterpad. De Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde ning heeft zich in principe positief uitgesproken over de realisering van deze voorziening. Met de situering van de school en de buurtvoorziening kunnen wij ons verenigen. Het personeel en de oudercommissie van de genoemde scholen heb ben daartegen bezwaren geuit. De oudercommissie heeft een alternatief ont werp gemaakt zonder buurthuis, waarmee aan haar bezwaren wat de situering van de school betreft tegemoet zou worden gekomen. Deze tekening is even eens ter inzage gelegd. Via de oudercommissie van "De Grutto" bereikte ons verder het bericht, dat de buurtbewoners om een aantal redenen geen prijs

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 121