zouden stellen op een buurtvoorziening bij de kleuterschool. Dit was voor ons aanleiding de betrokken buurtverenigingen, de oudercommissie en het personeel van beide scholen, alsmede de overige betrokkenen te horen. De hoorzitting, waarvan het verslag eveneens ter inzage is gelegd, vond plaats op 10 december 1979- Na afweging van de betrokken belangen, zijn wij tot de slotsom geko men, dat op grond van de behoefte en gelet op het ontbreken van alterna tieve mogelijkheden, rekening moet worden gehouden met de realisering van een beperkte buurtvoorziening in de naaste toekomst op het schoolterrein aan de Tjerk Hiddesstraatondanks het feit dat een betere situering van de te bouwen kleuterschool mogelijk zou zijn, indien niet met een buurt voorziening rekening zou behoeven te worden gehouden. Gelet op het vorenstaande en onder de mededeling dat de Commissie voor het Onderwijs, de Commissie voor de Ruimtelijke Ordening en de Com missie voor Welzijnsaangelegenheden zijn gehoord, stellen wij U voor te besluiten zoals is weergegeven in het bijgevoegde concept-besluit. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris. No. 3167. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 28 februari 1980 (bijlage nr. 102 BESLUIT: I. ten behoeve van de voorbereiding van de bouw van een nieuw schoolge bouw voor de openbare kleuterschool "De Grutto" een krediet van 30.000,beschikbaar te stellen; II. ten aanzien van het bepalen van de situering van de te bouwen kleuter school rekening te houden met de realisering van een beperkte buurt voorziening op het scholenterrein aan de Tjerk Hiddesstraat. Aldus vastgesteld in de vergadering van -2- Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 122