No. 3168. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 28 februari 1980 (bijlage no. 103 gelet op artikel 6f van de Woningwet alsmede op artikel 25 van het Besluit geldelijke steun volkshuisvesting; D E S L U I T onder de voorwaarde dat geldelijke steun uit 's Rijks kas wordt verstrekt: I. voor de verbetering van het gemeente-pand Herman Costerstraat 18 te Leeuwarden een krediet van 107.000,beschikbaar te stellen; II. Burgemeester en Wethouders te machtigen het onder I.bedoelde werk onder hands aan te besteden; III. bij de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een zo hoog mogelijk subsidie in de kosten van de verbetering van de onder I. aan geduide woning aan te vragen en te aanvaarden. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering j Voorzitter. j Secretaris. Adres van Vermeulen Bouwstoffen B.V. te Leeuwarden met betrekking tot het bestemmingsplan "Industriegebied Schenkenschans". Bijlage nr. 104- Leeuwarden, 28 februari 1980. Aan de Gemeenteraad. Inleiding. Vermeulen Bouwstoffen B.V., Kelvinstraat 13 te Leeuwarden (hierna te noemen: Vermeulen), heeft op 15 april 1977 een adres aan U gericht inzake het bestemmingsplan "Industriegebied Schenkenschans". In het adres, dat voor U ter inzage is gelegd, wordt gesteld: dat de percelen van Vermeulen niet binnen de grenzen van het bestem mingsplan zijn gelegen; dat - zo dit wel het geval mocht zijn - de totstandkoming van het plan op onjuiste wijze is geschied; dat Vermeulen in dat geval alsnog gerechtigd is bezwaren in te die nen; dat Vermeulen bezwaren heeft tegen het detailhandelsverbod, dat voor zijn percelen geldt, omdat de percelen daardoor praktisch onbruik baar zijn geworden voor de verdere ontwikkeling van zijn bedrijf. Tenslotte verzoekt Vermeulen voor het geval het bestemmingsplan zich uitstrekt over zijn percelen, het bestemmingsplan in die zin te wijzigen, dat aan zijn bezwaren wordt tegemoetgekomen. In Uw vergadering van 16 mei 1977 heeft U dit adres in onze handen gesteld voor het uitbrengen van een préadvies. Aangezien het hier gaat om een verzoekschrift dient - overeenkomstig het Reglement behandeling verzoek- en bezwaarschriften - de Commissie voor de Ruimtelijke Ordening advies over dit adres uit te brengen aan ons college, alvorens een voor stel aan wordt gedaan. Onder vermelding dat alle genoemde stukken voor U ter inzage liggen geven wij hierna een overzicht van de gang van zaken tot op dit moment. Bij brief van 13 juni 1977 hebben wij de Commissie voor de Ruimte lijke Ordening geïnformeerd over deze aangelegenheid. De commissie zou zich in de vergadering van 29 augustus 1977 over de zaak buigen, waartoe Vermeulen was uitgenodigd om nader te worden gehoord. De behandeling in de commissie werd evenwel op verzoek van Vermeu len opgeschort hangende de behandeling van een door ons bij Gedeputeerde Staten ingediend verzoek om een verklaring van geen bezwaar, op grond waarvan bouwvergunning kon worden verleend voor een Gamma-bouwmarkt op het terrein van Vermeulen. (Op deze aangelegenheid komen wij hierna nog terug) Op 14 oktober 1977 heeft een bespreking plaatsgevonden tussen Ver meulen en de wethouder van Ruimtelijke Ordening. Daarbij werd van de zij de van Vermeulen een compromis-voorstel gedaan, dat bij inwilliging door de gemeente zou leiden tot intrekking van het adres van 15 april 1977» Het voorstel kwam samengevat op het volgende neer: a. Vermeulen ontvangt op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelij ke Ordening, een tegemoetkoming in de schade, welke hij lijdt tenge volge van de beperkende bepalingen van het bestemmingsplan;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 124