- - IV. Moet het verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan worden inge willigd? Het vaststellen van de thans geldende bestemmingsplannen voor de in dustriegebieden Schenkenschans, De Zwette en Van Harinxmakanaalzulks ter vervanging van de toen bestaande planologische maatregelen, vond plaats om het gevaar van z.g. "perifere detailhandelsvestigingen" tegen te gaan. De nieuwe bestemmingsplannen sluiten aan bij het regeringsstand punt over deze winkelvestigingen. Tevens zijn deze plannen in overeen stemming met de gemeentelijke beleidsuitspraken - gedaan in het kader van de vaststelling van de Structuurplannen voor de Binnenstad en de ge hele gemeente - ten aanzien van het voorkomen van uitholling van het bin nenstadswinkelapparaat Het regeringsstandpunt is tot op heden niet veranderd, terwijl wij geen aanleiding zien om het gemeentelijk beleid, dat is gericht op ver sterking van het winkelapparaat in de binnenstad te wijzigen. In dit be leid past derhalve niet het wijzigen van het plan Schenkenschans in die zin, dat op de terreinen van Vermeulen onbeperkt detailhandel is toege staan. In dit verband merken wij op, dat - gelet op de wijziging van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening in 1976 - een bestemmingsplan of een herziening daarvan waarin distributieve voorzieningen zullen worden op genomen, dient te zijn gebaseerd op een distributie-planologisch onder zoek. Op dit moment is een distributie-planologisch onderzoek voor de gehele gemeente en voor alle branches gaande. Verwacht wordt dat de re sultaten daarvan eind 1980 bekend kunnen zijn. Indien en voorzover uit dat onderzoek mocht blijken, dat er ruimte voor en/of vraag naar zekere vormen van detailhandel buiten de bestaande winkelconcentraties aanwezig is, zullen wij IJ aan de hand daarvan nadere voorstellen doen omtrent de locaties die voor dergelijke bedrijven kunnen worden bestemd. Zowel Vermeulen Bouwstoffen als de Leeuwarder Houthandel zijn thans nog aan te merken als groothandelsbedrijven. Dat in het kader van die bedrijfsvoering de bouw- en houtmaterialen tevens direct geleverd wor den aan de particulier, die bepaalde bouwwerkzaamheden zelf uitvoert, in plaats van een aannemer in te schakelen, achten wij niet in strijd met de bedoeling van het thans geldende bestemmingsplan. Het gaat in die gevallen in hoofdzaak om bouwmaterialen van grotere omvang, waar onder keukens, geprefabriceerde dakkapellen en dergelijke, dan wel om materialen in grote hoeveelheden, zoals partijen steen, hout of board materiaal etc. Deze vorm van detailhandel wordt ook door andere bouwma terialen-bedrijven uitgeoefend en kan maatschappelijk als geaccepteerd worden beschouwd. Haar onze mening kan deze vorm van detailhandel worden beschouwd als handel in volumineuze goederen in de zin, zoals hiervoor onder I sub 2 is bedoeld. Wij zijn dan ook bereid, indien Vermeulen daarom verzoekt, zonder meer vrijstelling voor die vorm van detailhandel te verlenen. Ons in ziens leent de binnenstad zich niet voor de vestiging van een dergelij ke bouwmaterialenzaak, omdat de aan- en afvoer van die materialen moei lijkheden zal opleveren. Zoals gezegd is Vermeulen bouwvergunning verleend voor de bouwmarkt Tot nu toe hebben ons geen aanvragen van Vermeulen bereikt inzake verdere uitbreidingsplannen van het bestaande bedrijf. - 7 - Wij zien dan ook niet in, dat het geldende bestemmingsplan de be drijfsvoering van Vermeulen, inclusief Bouwhuis-Noord en Gamma-Bouwmarkt, belemmert. Dit moge tevens blijken uit het feit, dat Vermeulen - in het kader van het compromis-voorstel - de niet in de huidige bedrijfsvoering betrokken terreinen aan de gemeente heeft aangeboden. Ook ter zitting van de Commissie voor de Ruimtelijke Ordening heeft Vermeulen de belemme ring in de bedrijfsvoering niet aannemelijk gemaakt. Voorstel te nemen beslissing. Op grond van het vorenstaande geven wij IJ - overeenkomstig het advies van de Commissie voor de Ruimtelijke Ordening - in overweging het adres van Vermeulen voor wat betreft het verzoek tot wijziging van het bestem mingsplan "Industriegebied Schenkenschans" af te wijzen en Vermeulen ove rigens - voorzover zijn adres als bezwaarschrift tegen het bestemmings plan is bedoeld - in zijn bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren. Een ontwerp-besluit hebben wij hierna afgedrukt. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 127