Nr. 3173- DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het adres van Vermeulen Bouwstoffen B.V., Kelvinstraat 13 te Leeuwarden, houdende bezwaar tegen het bestemmingsplan "Industriege bied Schenkenschans", subsidiair het verzoek tot partiële herziening van dat plan in die zin, dat het in de voorschriften opgenomen verbod tot het uitoefenen van detailhandel voor de percelen van Vermeulen wordt opgeheven; gezien het préadvies van Burgemeester en Wethouders van 28 februari 1980 (bijlage nr. 104 gelet op de Wet op de Ruimtelijke Ordening en het Besluit op de Ruimtelijke Ordening; BESLUIT onder overneming van de motivering, zoals deze is opgenomen in het voor stel van Burgemeester en Wethouders: I, Vermeulen - voorzover het adres is bedoeld als bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan - in zijn bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren II. op het verzoek van Vermeulen het bestemmingsplan "Industriegebied Schenkenschans" partieel te herzien, afwijzend te beschikken. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Bezwaar ingevolge artikel 7 van de Wet Administratieve Rechtspraak Over heidsbeschikkingen (Wet A.R.O.B). 1. Dit besluit is - voor wat betreft de afwijzing van het verzoek tot partiële herziening van het bestemmingsplan - naar het oordeel van het gemeentebestuur een beschikking, als bedoeld in artikel 2 van de Wet A.R.O.B. 2. Binnen dertig dagen na de dag, waarop deze beschikking is verzonden kan de natuurlijke- of rechtspersoon, die door de onder 1 bedoelde beschikking rechtstreeks in zijn belang is getroffen, daartegen bij de Gemeenteraad een bezwaarschrift indienen. Datum verzending raadsbesluit:

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 128