1. t I 1 Vaststelling bouwlocatie nè. Camminghaburen. Bijlage no. 105 Leeuwarden, 28 februari 1980. Aan de Gemeenteraad. Algemeen. Voor het grondgebied van de gehele gemeente hebt U in Uw vergadering van 24 juni 1974 een structuurplan in de zin van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vastgesteld. Omdat het plan toen reeds op een aantal onderdelen was achterhaald, stelde U alleen de eerste fase van dit plan vast. Sedertdien zijn enkele facetten, verband houdende met de voorbereiding van een herzien structuurplan, aan een nadere studie onderworpen. De belangrijkste hiervan is wel de aanwijzing van de locatie van de stadsuitbreiding nè. Camminghaburen. Hiertoe hebben wij eind 1977 een pro jectgroep ingesteld, welke tot taak had als eerste fase van de actualise ring van het structuurplan 1974 te adviseren omtrent de bouwlocatie nè. Camminghaburen, waarbij aandacht diende te worden geschonken aan de vol gende aspecten: a. de nieuwe stadsuitbreiding moet plm. 4.000 woningen kunnen bevatten, die in tenminste drie fasen te realiseren zijn; b_. welke zijn de voor- en nadelen van de in aanmerking komende locaties na afweging van verschillende factoren zoals: bodemgesteldheid, water huishouding, landbouwkundige en landschappelijke waarden van het te bebouwen gebied, (geluids)-hindermogelijkheden voor een aantrekkelijk woonmilieu, (verkeers-)relaties met het bestaande stadsgebied; c welk tijdschema moet in de planning aangehouden worden om na voltooi ing van Camminghaburen zonder stagnatie door te kunnen bouwen. In april 1978 heeft de projectgroep in een voorlopig rapport meegedeeld, dat het gebied ten zuiden van Goutum en het gebied rond Hempens in het bijzonder in aanmerking komen als mogelijke woonwijk van Leeuwarden. Ten einde tot een definitief advies te kunnen komen werd een bodemkundig en bodemmechanisch onderzoek in de locaties "Goutum" en "Hempens" noodzakelijk geacht. Aan de hand van ons voorstel van 25 mei 1978, bijlage no. 193 hebt U op 5 juni 1978 tot dit onderzoek besloten en hiervoor een crediet van 400.000,beschikbaar gesteld. Bedoeld onderzoek in inmiddels uitgevoerd en het resultaat hiervan is door de projectgroep verwerkt. Ook het overleg over de ontsluitingsmogelijkheden op aanliggende rijks- en provinciale wegen heeft plaatsgevonden. I.apport Onlangs heeft de projectgroep haar studie afgerond en het resultaat in het rapport, hetwelk wij U hierbij toezenden, verwerkt. De projectgroep heeft een aantal uitgangspunten gehanteerd bij het aanwijzen van locaties, te weten: a. geen locatie, die overlast ondervindt van de vliegbasis; b. de locaties moeten aansluiten bij de stad; c_. de benodigde oppervlakte voor plm. 4000 woningen moet in de locatie aanwezig zijn. Met inachtneming hiervan wordt een vijftal locaties genoemd, namelijk: Bullepolder Hempens Goutum; Goutumer Nieuwland; Boxumer Nieuwland.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 129