Aangaan van een rekening-courant overeenkomst met de Stichting "Groene Ster". Bijlage no. 106 Leeuwarden, 28 februari 1980. Aan de gemeenteraad. In de vergadering van 19 december 1977 heeft de Raad besloten 75% van de lasten voortvloeiende uit een door de Stichting "Groene Ster" ten behoeve van de bouw van invalidenbungalows aan te gane geldlening van to taal 950.000,te garanderen. De overige 25% van de noodzakelijke garan tie werd verleend door de gemeente Tietjerksteradeel Thans heeft het Stichtingsbestuur ons verzocht voor een periode van ten hoogste 6 maanden een krediet in rekening-courant van maximaal 150.000,aan de Stichting te willen verlenen. De redenen van dit verzoek zijn de volgende: 1. Vanwege de late ingebruikneming van de bungalows in 1979 is over dat jaar een exploitatieverlies geleden van rond 25*000, 2. de totale financieringsopzet van de bouw van de bungalows is achteraf bekeken aan de krappe kant gebleken (er is een financieringstekort van rond 80.000, 3. op basis van de exploitatiebegroting wordt in 1980 een aanloopverlies verwacht van rond 50.000, Ter dekking van de hierboven genoemde lasten van globaal rond 150.000,verwacht het Stichtingsbestuur in de loop van dit jaar van een tweetal landelijke instellingen een bijdrage a fonds perdu van rond 150.000,Om nu op korte termijn aan een aantal betalingsverplich tingen te kunnen voldoen is het noodzakelijk de periode tot het moment van het verlenen van eerdergenoemde bijdragen a fonds perdu te overbruggen. Aangezien de gevraagde medewerking een tijdelijke karakter draagt en mag worden verwacht, dat met ingang van 1981 de exploitatie sluitend kan zijn, achten wij mede gelet op het belang dat wij hechten aan het goed functioneren van voornoemde Stichting het verlenen van medewerking verantwoord. Voor een nadere specificatie van de financiële toestand van de Stich ting verwijzen wij kortheidshalve naar de ter inzage gelegde stukken. Wij stellen U voor te besluiten overeenkomstig het hierbij gevoegde ontwerp-besluit ^Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 131