Bijlage no. 107 Leeuwarden, 28 februari 1980. Aan de Gemeenteraad. lokatiesubsidie. de Vereniging voor Volkshuisvesting doorgeeft. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris. No. 3175 DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 28 februari 1980 (bijlage no. 106 BESLUIT ten behoeve van de voorfinanciering van een verwachte bijdrage a fonds perdu van rond 150.000,met de Stichting "Groene Ster" te Leeuwarden een overeenkomst aan te gaan, waarbij voornoemde Stichting wordt toege staan tot het tijdstip van ontvangst van de bijdrage a fonds perdu doch niet langer dan tot 1 oktober 1980 bij de gemeente gelden in rekening courant op te nemen tot maximaal een bedrag van 150.000,onder de navolgende voorwaarden: 1over de in rekening-courant opgenomen gelden wordt een rente in reke ning gesteld naar een percentage gelijk aan het percentage, dat de ge meente moet betalen voor in rekening-courant opgenomen gelden bij de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten; 2. het krediet van 150.000,mag niet worden aangewend voor het doen van nieuwe investeringen, waarvan de lasten nog niet zijn geraamd; 3. burgemeester en wethouders zijn bevoegd ten allen tijde nadere voor waarden te stellen als dat in het belang van de gemeente nodig wordt geoordeeld. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Financiële medewerking voor de bouw van 58 woningwetwoningen in opdracht van de Vereniging voor Volkshuisvesting in deelplan III van het bestemmings plan Camminghaburen. Ten vervolge op de raadsbrief van 7 februari 1980 (bijlage nr. 81) over diverse woningwetplannen in de deelgebieden III en IV van het bestem mingsplan Camminghaburen leggen wij thans het in deelplan III voorziene plan van de Vereniging van Volkshuisvesting aan U voor ten behoeve van de aanvraag om financiële medewerking van het Rijk en de verkoop van de be nodigde grond. Het plan voorziet in de bouw van 52 eengezinswoningen met 4 slaapka mers, 6 bejaarden-woningen met 2 slaapkamers (waarvan 1 op de begane grond) en voorts 7 garages. De totale stichtingskosten van de 52 eengezinswoningen worden op 6.348.789,geraamd, hetgeen neerkomt op 122.092,per wo ning. De totale stichtingskosten van de bejaarden-woningen zijn begroot op 652.378,of 106.728,per woning. Voor de bouw van de garages wordt geen rijkssteun verstrekt, zodat deze bij de aanvraag om financiële mede werking buiten beschouwing blijven. De voorlopige huurprijzen van de wonin gen bedragen gemiddeld 510,en 430,per maand per woning, hetgeen wij op basis van vergelijking met andere recente nieuwbouwplannen accepta bel vinden. Bij dit huurprijsniveau is de individuele huursubsidie-regeling in principe van toepassing. De grondprijs hebben wij berekend op 835-593»exclusief B.T.W. en Onder overlegging van de nadere gegevens, stellen wij U voor de beno digde financiële medewerking bij het Rijk aan te vragen en te aanvaarden alsmede de benodigde grond te verkopen. Wij merken tenslotte op, dat de ge meente de door het Rijk te verstrekken lening en rijksbijdragen, alsmede het lokatiesubsidie onder dezelfde voorwaarden als door het Rijk gesteld aan Wij stellen U voor te besluiten overeenkomstig het bijgevoegde ont- werp-besluit

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 132