No. 3176 DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 28 februari 198O (bijlage no. 107 gelet op de artikelen 60, 65 en 67 van de Woningwet, het Besluit gel delijke steun volkshuisvesting, de Beschikking geldelijke steun Huurwonin gen 1975 alsmede de Beschikking leningen toegelaten instellingen; BESLUIT: onder de voorwaarde dat geldelijke steun uit 's Rijks kas wordt verleend: I. bij de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een le ning aan te vragen en te aanvaarden tot een bedrag van 7-001.165, of zoveel meer of minder als genoemde Minister zal verlenen voor de financiering van de door de Vereniging voor Volkshuisvesting te bouwen 58 woningen in het deelplan III van het bestemmingsplan "Camminghaburen" te Leeuwarden; II. onder de voorwaarden welke de Minister van Volkshuisvesting en Ruimte lijke Ordening aan het verstrekken van de onder I genoemde lening mocht verbinden aan de onder I genoemde woningcorporatie een lening te ver strekken tot een bedrag van 7.001.165,of zoveel meer of minder als de Minister voor het onder I genoemde bouwplan mocht verstrekken; III. uit 's Rijks kas, een zo hoog mogelijke jaarlijkse bijdrage in de ex ploitatie van de onder I genoemde woningen aan te vragen en te aanvaar den; IV. aan de onder I genoemde woningcorporatie een jaarlijkse bijdrage te verstrekken als bedoeld onder III, onder de voorwaarden, welke de Mi nister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan het verlenen van de bijdragen mocht verbinden; V. aan de Vereniging voor Volkshuisvesting onder nader door Burgemeester en Wethouders te bepalen voorwaarden (waaronder de bepaling, dat alle op de overdracht vallende kosten, alsmede de door de landmeetkundig ambtenaar van de Dienst Stadsontwikkeling te maken kosten van uitmeting, voor rekening van de verkrijger komen), over te dragen het voor de bouw van de onder I. bedoelde woningen en de daarbij te realiseren 7 garages benodigde bouwterrein, gelegen in het deelplan III van het be stemmingsplan Camminghaburen, zoals dit op de bij dit besluit behorende tekening met een rode omlijning globaal is aangegeven en waarvan de juiste grenzen door Burgemeester en Wethouders nader zullen worden vastgesteld, tegen de prijs van 835-593»(exclusief B.T.W.); VI. uit 's Rijks kas, een zo hoog mogelijk lokatie-subsidie in de onder V genoemde grondkosten voor de onder I bedoelde woningen aan te vragen en te aanvaarden;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 133