Nr. 3236. NE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 28 februari 1980 (bijlage nr. 109); BESLUIT 1over te gaan tot de renovatie van het gemeentelijk openlucht zwembad "Nijlan" overeenkomstig de plannen van de Dienst Stadsontwikkeling; 2. ten behoeve van de onder 1genoemde renovatie een krediet van 63O.OOO,beschikbaar te stellen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Subsidieverzoek van de Leeuwarder Vrouwenraad "Tot Opbouw". Bi.lage nr. 110. Leeuwarden, 28 februari 1980. Aan de Gemeenteraad. De Leeuwarder Vrouwenraad "Tot Opbouw", een vereniging waarbij een 50-tal uiteenlopende vrouwenorganisaties is aangesloten, heeft zich bij schrijven van 31 januari 1980 tot ons gewend met het verzoek 9 thema middagen van een informatief en vormend karakter te subsidiëren. De bedoeling van deze thema-middagen, tijdens welke door gastsprekers voorlichting wordt gegeven over - zoveel mogelijk actuele - onderwerpen die de samenleving in het algemeen en die van Leeuwarden in het bijzon der betreffen, is de vrouwen van de bij de Leeuwarder Vrouwenraad aan gesloten organisaties in aanraking te brengen met - en de meningsvorming te stimuleren over - zaken en problemen waarmee zij via de eigen organi saties niet of nauwelijks worden geconfronteerd; dit teneinde de bewust wording en de medeverantwoordelijkheid van deze vrouwen in de samenle ving te bevorderen. Ten aanzien van de bijeenkomsten is onderscheid te maken tussen 8 "gewo nd' thema-middagen waar 50 a 60 vrouwen aan deelnemen (één afgevaardig de per aangesloten organisatie) en 1 "buitengewone" thema-middag van een grotere opzet die gewijd is aan de z.g. Weer Werk Centra. Dit zijn cen tra die vrouwen begeleiden die na kortere of langere tijd weer willen gaan deelnemen aan het arbeidsproces. Tot Opbouw wil nagaan of er in Leeuwarden behoefte bestaat aan zo'n centrum, Voor de bijeenkomsten wordt een subsidie van 1.950»gevraagd 175» per bijeenkomst voor de "gewone" middagen en 550,voor de bijzonde re thema-middag). Voor een nadere toelichting op de begroting verwijzen wij U naar de ter inzage gelegde stukken. Door het organiseren van bovengenoemde thema-middagen, vervult "Tot Op bouw" naar onze mening in Leeuwarden een belangrijke functie met betrek king tot het bewustmaken, informeren en stimuleren van vrouwen op aller lei terreinen. In dit verband achten wij ook de "wegwijs"- en "opstap"- functie die "Tot Opbouw" vervult naar meer uitvoerende activiteiten van het vormings- en ontwikkelingswerk - we denken in dit verband aan de V.O.S.- en Bijspijkercursussen - van belang. Dit draagt ertoe bij dat het draagvlak van het vormings- en ontwikkelingswerk voor volwassenen wordt vergroot en de drempel tot deelname verlaagd. Wij stellen U voor bovengenoemde activiteiten voor een éénmalige subsi die in aanmerking te doen komen. De benodigde financiële ruimte kan ge vonden worden binnen de post Plaatselijk Vormings- en Ontwikkelingswerk voor Volwassenen (volgnummer 576, begroting 1980). In de toekomst zal "Tot Opbouw" evenals andere vrijwilligersorganisaties mee moeten draaien in het opstellen van plan en programma sociaal-culturele activiteiten, waardoor op dit brede terrein een afweging plaats zal kunnen vinden en prioriteiten gesteld kunnen worden.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 137