DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 28 februari 1980 (bijlage nr. 110); BESLUIT aan de Leeuwarder Vrouwenraad "Tot Opbouw" over 1980 een eenmalig subsi die te verlenen van maximaal 1.950,ten behoeve van het organiseren van 9 thema-middagen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Onder vermelding dat de Commissie voor Welzijnsaangelegenheden zich met het onderhavige voorstel kan verenigen en dat de Raad voor Maatschappe lijke Dienstverlening is gehoord, stellen wij U voor te besluiten over eenkomstig het bijgaande ontwerp-besluit Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris. Nr. 3237.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 138