Benoemen van een hoofd van de openbare school voor gewoon lager onderwijs in de wijk Camminghaburen Bijlage no. 111. Leeuwarden, 28 februari 1980. Aan de Gemeenteraad,, Het ligt in de bedoeling de in de wijk Camminghaburen te stichten openbare school voor gewoon lager onderwijs - waartoe U indertijd hebt besloten - te openen op 1 augustus a.s. Een oproep van sollicitanten voor de betrekking van hoofd van deze school had tot resultaat, dat zich 17 sollicitanten hebben aangemeld. Eén daarvan heeft zich nadien teruggetrokken. Op grond van de verkregen inlichtingen, de gevoerde gesprekken met enkele sollicitanten en het bezoeken daarvan, hebben wij, in overeen stemming met de Inspecteur van het kleuteronderwijs en lager onderwijs in de inspectie Leeuwarden de volgende voordracht opgemaakt: 1. A.H. Buith, hoofd van de Menno van Coehoornschool (openbare school voor gewoon lager onderwijs), alhier; 2. F. de Vries, hoofd van een openbare school voor gewoon lager onderwijs in Amsterdam; 3. P.J. Stuivenvolt, hoofd van een openbare school voor gewoon lager onderwijs in Amsterdam. Zowel de Schoolraad voor het openbaar gewoon lager onderwijs als de Commissie voor het Onderwijs kunnen zich met deze voordracht verenigen. Onder overlegging van de stukken geven wij IJ in overweging tot be noeming over te gaan met ingang van een door ons te bepalen datum. Indien de heer Buith benoemd mocht worden,stellen wij U tevens voor hem gelijk tijdig eervol ontslag te verlenen uit zijn huidige functie. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 139