DE RAAD DER GEMEENTE LEE WARDEN; Nr. 847 b. Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 17 januari 1980 (bijlage nr. 54); BESLUIT: I. aan de Mixed Hockeyclub "Leeuwarden" te Leeuwarden een bijdrage h fonds perdu te verlenen groot 32.000,onder de voorwaarde dat indien bin nen 25 jaar de vereniging wordt ontbonden of het clubhuis niet meer als zodanig door de vereniging wordt gebruikt, deze bijdrage moet worden te rugbetaald met dien verstande, dat op de terug te betalen som voor elk vol kalenderjaar dat is verstreken na het tijdstip waarop de bijdrage is betaald, 4 in mindering wordt gebracht; II. de gemeente, onder afstanddoening van de voorrechten van uitwinning en schuldsplitsing en van alle voorrechten en exceptiën bij de Wet aan bor gen toegekend of nog toe te kennen, speciaal ook van voorrechten, welke zij te harer bevrijding zou kunnen ontlenen aan het bepaalde in de arti kelen i486, 1885, 1886 en 1887 van het Burgerlijk Wetboek, te stellen tot borg ten behoeve van de Coëp. Ter. Friesland Bank te Leeuwarden, tot ze kerheid van de nakoming van al de verplichtingen voortvloeiende uit een door de Mixed Hockeyclub "Leeuwarden" te Leeuwarden met genoemde bank te sluiten overeenkomst van geldlening welke overeenkomst zal worden aange gaan ten belope van 64.000,tegen een koers van 991? en verder onder de voorwaarden, welke door de Mixed Hockeyclub "Leeuwarden" met de Coëp. Ver. Friesland Bank in de overeenkomst van geldlening op te maken akte zullen worden overeengekomen, als onder meer: - dat de rente 9 3/8 per jaar zal bedragen en dit rente-percentage gedurende de looptijd van de lening niet kan worden gewijzigd; dat de looptijd van de lening 30 jaar bedraagt; dat de betaling van rente en aflossing zal geschieden door 30 jaar lijkse annuïteiten elk groot 6.437>72; dat vervroegde of versterkte aflossing de eerste 10 jaren niet moge lijk is; de dan volgende 5 jaren tegen een koers van 105 de laat ste 15 jaren tegen een koers van 103 III. ten aanzien van de te verlenen garantie met de Mixed Hockeyclub "Leeuwar den" het volgende overeen te komen: 1. de gelden verkregen van de onder I. bedoelde geldlening worden aange wend voor de aankoop en inrichting van een clubhuis op de gemeentelij ke was- en kleedruimte in het sportpark "Kalverdijkje" 2a.de vereniging is verplicht dit clubhuis voortdurend in goede staat van onderhoud te houden, zulks ten genoegen van Burgemeester en Wethouder^ 2b.de vereniging dient het clubhuis tegen brand te verzekeren en verze kerd te houden, zulks ten genoegen van Burgemeester en Wethouders;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 13