Benoemen van een hoofd van de Plataanschool (g.l.o.). Bijlage no. 112. Leeuwarden, 28 februari 1980. Aan de Gemeenteraad. Als gevolg van het in Uw vergadering van 7 januari j.l. aan de heer J. Rodenhuis verleende eervol ontslag is de vacature van hoofd van de Plataanschool (openbare school voor gewoon lager onderwijs) ontstaan. Een oproep van sollicitanten voor deze betrekking had tot resultaat, dat zich slechts twee personen hebben aangemeld. Beide kandidaten achten wij benoembaar. In overeenstemming met de Inspecteur van het kleuteronderwijs en lager onderwijs in de inspectie Leeuwarden hebben wij de volgende voor dracht opgemaakt 1. J. de Boer, onderwijzer aan en waarnemend hoofd van de Plataanschool; 2. G. Lippold, onderwijzer aan de Professor Grewelschool voor openbaar buitengewoon onderwijs aan kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijk heden, alhier. Zowel de Schoolraad voor het openbaar gewoon lager onderwijs als ook de Oudercommissie van de Plataanschool kunnen zich met deze voordracht verenigen, ook de Commissie voor het onderwijs kan daarmede instemmen. Onder overlegging van de stukken stellen wij U voor tot de benoeming over te gaan met ingang van een door ons te bepalen datum. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 140