Bijlage no. 113. Leeuwarden, 28 februari 1980. Renovatie Cambuurstadion. Aan de Gemeenteraad. Bij de behandeling van het beleidsplan 1978-1982 op 13 december 1977 heeft de Raad een motie aanvaard, waarin wij opdracht kregen zo spoedig mogelijk te komen met een voorstel om een krediet beschikbaar te stellen ter voorbereiding van de renovatie van het Cambuurstadion. Naar aanleiding van kortelings daarna gestelde schriftelijke vragen hebben wij een onderzoek verricht naar de mogelijkheden om naar analogie van het stadion Galgenwaard te Utrecht een plan tot renovatie van het Cambuurstadion te laten ontwerpen, waarin een combinatie met kantorenbouw mogelijk zou zijn. Zowel uit het onderzoek hiernaar met behulp van projectontwikkelaars uit onze gemeente als met projectontwikkelaars afkomstig van elders is komen vast te staan, dat renovatie van het stadion volgens de hierboven omschreven gedachte niet mogelijk is. In de raadsvergadering van 27 april 1978 hebben wij U terzake geïnformeerd. Wij hebben vervolgens de Dienst Stadsontwikkeling opdracht gegeven een renovatieplan op te stellen, dat in fasen kan worden uitgevoerd en waarbij geen rekening behoefde te worden gehouden met een combinatie met kantoren bouw. Onlangs is dit plan met kostenbegroting bij ons ingediend. Het plan gaat in grote lijnen uit van uitvoering van de volgende werk zaamheden prefab hoofdtribune 1.062.000,gerealiseerd worden: oost-tribune 814.000,5000 overdekte zitplaatsen, noord-tribune 533.000,7000 overdekte staanplaatsen, zuid-tribune 533.000,2000 onoverdekte staanplaatsen, totaal exclusief B.T.W. 2.942.000, fundering en onderbouw tribunes 1.310.000,- verhardingen 245.000,- tribuneverlichting 150.000,- totaal exclusief B.T.W. 1.705.000, totaal 4.647.000,- 18 B.T.W. 836.000,- directiekosten 300.000,- onvoorzien 217.000,- totaal (afgerond) 6.000.000, In het totaalbedrag van 6 miljoen is echter nog geen rekening gehouden met de navolgende voorzieningen c.q. werkzaamheden: - het verplaatsen/vernieuwen van de bestaande afrastering; - het aanbrengen c.q. vervangen van de geluidsinstallatie; - het plaatsen van nieuwe kassa's; - het aanschaffen/aanbrengen van vlaggemasten; het plaatsen c.q. verplaatsen van het scorebord; - bouw en inrichting van een kantine onder de hoofdtribune. Deze bijkomende werkzaamheden worden globaal geraamd op 1 miljoen (incl. B.T.W.), zodat de totale investeringskosten op rond 7 miljoen dienen te worden begroot.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 141