- 2 - Gelet op het feit, dat de raming van 6 miljoen opgesteld is in 1977 achten wij deze stijging van de totale investeringskosten onder invloed van de prijsstijgingen aanvaardbaar. In het beleidsplan 1981-1985 zullen wij derhalve voorstellen voor het jaar 1985 rekening te houden met de uit de extra reservering van 1 miljoen voortvloeiende kapitaallasten ad 115.000, Met betrekking tot de indeling in fasen merken wij nog het volgende op„ Het blijkt praktisch onmogelijk een fase-indeling op te zetten, waarbij per jaar een investering plaatsvindt van rond 1 miljoen. Wij stellen U daarom voor bij de renovatie van het stadion uit te gaan van uitvoering in een drietal fasen, t.w.: a. eerste fase, renovatie zuid- en oosttribune, kosten 5»100.000, b. tweede fase, renovatie noordtribune 1.200.000, c. derde fase, renovatie hoofdtribune 2.700.000, Gelet op het vorenstaande stellen wij voor de in de jaren 1979» 1980 en 1981 gedachte werkzaamheden van de eerste drie fasen samen te voegen en uit te voeren in 1980 en ten behoeve daarvan een krediet van 3»1 miljoen beschikbaar te stellen. De Commissie voor de Dienst voor Sport en Recreatie kan zich met ons voorstel verenigen. De kapitaallasten ad 358.500,9 rente en 2-J- afschrijving) voort vloeiende uit het hierboven genoemde krediet kunnen tot een bedrag van 230.000,worden gedekt ten laste van de op de stelpost "nog functio neel toe te rekenen uitgaven "geraamde ruimte voor kapitaallasten recon structie Cambuurstadion, tot een bedrag van 115.000,ten laste van het begrotingsoverschot 1980 (eenmalig) en tot een bedrag van 115.000,-- t.l.v. de reservering voor prijsstijging kredieten in de onrendabele sfeer. Met betrekking tot de aanbesteding van de werkzaamheden merken wij ten slotte nog het volgende op. Wij hebben ons in den lande uitgebreid georiënteerd over de mogelijkheden tot bouw van de tribunes. ïïit deze onderzoekingen is komen vast te staan, dat zogenaamde prefab-bouw zoals o.a. in Zwolle en Heerenveen is toegepast de voorkeur verdient. Gelet op de ervaring met deze tribunebouw en de uitgebrachte offerte stellen wij voor deze bouw van tribunes onderhands aan te besteden aan Betonwaren- industrie Schoondorp B.V. te Epe Ten aanzien van de fundering en de overige bouwkundige voorzieningen stellen wij voor een vijftal bouwbedrijven een prijsaanbieding te laten doen. De Commissie Openbare Werken kan zich met ons voorstel verenigen. Resumerend stellen wij voor te besluiten overeenkomstig het bijgevoegde ontwerpbe sluit Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris. No. 3240. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 28 febru ari 1980 (bijlage no. 113); B E S L I T I. a. over te gaan tot uitvoering van de eerste fase van de renovatie van het Cambuurstadion overeenkomstig de plannen van de Dienst Stadsontwikkeling (bestek en tekeningen 1.855 no. 1 t/m 7); b. ten behoeve van de onder I. a. genoemde werkzaamheden een kre diet beschikbaar te stellen van 3«100.000, II. a. de bouw van de prefab-tribunes onderhands aan te besteden aan de Betonwarenindustrie Schoondorp B.V. te Epe; b. de overige uit de onder I. a. genoemde werkzaamheden onderhands aan te besteden. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 142