Krediet ten behoeve van de verbouwing van het pand Yan Ostadestraat 29 tot wijkaccommodatie. Bijlage no. 114 Leeuwarden, 28 februari 1980. Aan de Gemeenteraad. In Uw vergadering van 29 januari 1979 besloot U het pand Yan Ostade straat 29 aan te kopen. Het Gemeentelijk Woningbedrijf zou dit pand op basis van een sluitende exploitatie gaan verhuren als wijkaccommodatie. Over aanpassing van dit pand tot wijkaccommodatie en de daarvoor benodig de middelen zouden U nog voorstellen worden voorgelegd. Door tussenkomst van het Centraal Orgaan Leeuwarden heeft de wijkver- eniging Huizum-West een verbouwingsplan hiervoor ingediend waarover door de directeur van het Gemeentelijk Woningbedrijf advies is uitgebracht. Yoor de verbouwing is een krediet nodig van 112.300,Yoor het opmaken van de exploitatieopzet ten behoeve van de wijkaccommodatie dient naast de kos ten van deze verbouwing, rekening gehouden te worden met het aankoopbedrag van het pand ad 143-220,De uit de totale investeringskosten ten be drage van 255-520,112.300,143-220,voortvloeiende kapitaal- lasten (25-jarige 9% annuïteit), alsmede de kosten van onderhoud, verzeke ring en belasting, bedragen in totaal 32.600,per jaar. In dit bedrag is 6.200,begrepen als kosten voor de bovenwoning. Op dit moment wordt deze woning op grond van een bestaand (door ons overgenomen) kontrakt om niet bewoond en komen bovendien de kosten van gas, electriciteit en water voor rekening van de verhuurder, welke kosten voor 1980 geraamd worden op 1.800,Gelet op het bestaande huurkontrakt zal het eerst m.i.v. 1 mei 1984 mogelijk zijn voor deze woning een huurprijs in rekening te brengen. Een bedrag van 26.400,dient in de vorm van huur via het Centraal Orgaan Leeuwarden doorberekend te worden aan de wijkvereniging Huizum-West. Aan het Centraal Orgaan Leeuwarden zal hiervoor een zelfde bedrag per jaar in de vorm van subsidie beschikbaar gesteld dienen te worden. De lasten van de bovenwoning ad 8.000,6.200,1.800,worden als nadelig saldo op deze woning door het woningbedrijf aan de algemene dienst in rekening ge bracht. Conform Uw besluit van 29 januari 1979 kunnen zowel het subsidie aan het Centraal Orgaan Leeuwarden als de lasten van de bovenwoning, in totaal 34.4OO,gedekt worden ten laste van de baten van de uit de saldi van vroegere dienstjaren gereserveerde middelen voor het realiseren van wijk- accommodatiesDe overige huisvestingslasten, zoals energie- en schoonmaak kosten, zullen door de wijk betaald moeten worden. In het kader van de sub sidiëring van stadsvernieuwingsaktiviteiten zal hierin een subsidie worden verstrekt. De wijkvereniging Huizum-West heeft bij haar verzoek om verbouwing ook om een eenmalig subsidie voor de inrichting van dit pand gevraagd. Tot nu toe is in vergelijkbare gevallen van de wijk een eigen bijdrage in de totale kosten van de accommodatie (rond 10% van de totale investeringskos ten) gevraagd. In dit geval bedragen de totale investeringskosten voor het wijk-accommodatiegedeelte (exclusief inrichting) ruim 206.000,Wij vinden het dan ook redelijk dat de wijkvereniging Huizum-West de inventaris kosten voor eigen rekening neemt. Wij stellen U daarom voor dit verzoek af te wijzen. Onder de vermelding dat de Commissie voor het Woningbedrijf en de Com missie voor Welzijnsaangelegenheden zich met ons voorstel kunnen verenigen, stellen wij U voor te besluiten overeenkomstig bijgaand ontwerp-besluit Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 143