No. 3241 DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; 1980,Van Wethouders van 28 februari BESLUIT: 1. Een krediet van 112.300,beschikbaar te stellen ten behoeve van de verbouwing van het pand Van Ostadestraat 29 tot wijkaccommodatie. 2. Eet Centraal Orgaan Leeuwarden ten behoeve van de wijkvereniging Huizum- West een subsidie van 26.400,per jaar ter beschikking te stellen voor de jaarlijkse huurlasten van het pand Van Ostadestraat 29. 3. Het verzoek om een eenmalig subsidie voor de inrichting van het onder 1 bedoelde pand af te wijzen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering Voorzitter. Secretaris. Wijzigen bebouwde kommen ingevolge de Bouwverordening. Bijlage no. 115- Leeuwarden, 28 februari 1980 Aan de Gemeenteraad. Bij toepassing van de Bouwverordening wordt voor sommige artikelen een onderscheid gemaakt tussen de bebouwde kom van de stad Leeuwarden, de bebouwde kommen van de dorpen en het gebied buiten de bebouwde kommen. Op grond van artikel 8 van deze verordening hebt U bij besluit van 10 augustus 1966 zowel de bebouwde kom van de stad als die van de dorpen vastgesteld. Het gemaakte onderscheid is met name van belang voor: a. het verbod tot bouwen van woningen boven elkaar (artikel 36); b. de toegelaten overschrijding van de achtergevelrooilijn (artikelen 47 en 48); c. de toegelaten hoogte in de voor- en achtergevelrooilijn (artikelen 53 en 54) en tussen de voor- en achtergevelrooilijn (artikel 56); d. de breedte van wegen, waaraan gebouwd mag worden. De uitbreiding van de bebouwing maakt het gewenst om de grenzen van de bebouwde kommen opnieuw vast te stellen en daarbij niet alleen rekening te houden met de bebouwing zoals deze na 1966 heeft plaatsgevonden, maar ook met de toekomstige bebouwing in de eerstkomende jaren. Wellicht ten overvloede wijzen wij U er nog op, dat ten aanzien van de hierboven genoemde onderwerpen veelal ook in bestemmingsplannen de nodige regels zijn gesteld. De waarde van deze bepalingen komt dan ook in de eerste plaats tot uitdrukking voor die gebieden waarvoor nog geen bestemmingsplannen zijn vastgesteld. Onder mededeling, dat de commissie voor de Ruimtelijke Ordening zich met dit voorstelkan verenigen, stellen wij U voor in te stemmen met de grenzen zoals deze zijn aangegeven op de ter inzage gelegde tekeningen, overeenkom stig het hierbij gevoegde ontwerp-besluit Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma, Burgemeester. W.J.G. Reumer, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 144