No. 3242. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 28 februari 1980 (bijlage no. 115); overwegende, dat het gewenst is om in verband met de voortgang van de bebouwing de grenzen van de bebouwde kommen van de stad Leeuwarden en van de dorpen opnieuw vast te stellen; gelet op artikel 168 van de Gemeentewet en artikel 8 van de Bouwver ordening; BESLUIT: de bij raadsbesluit van 10 augustus 19&6, nr. 10.392, vastgestelde kaarten, waarop de bebouwde kom van de stad Leeuwarden en die van de dorpen zijn aan gegeven, te vervangen door de bij dit besluit behorende en als zodanig ge waarmerkte nieuwe kaarten voor de diverse bebouwde kommen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Uitgifte in erfpacht, gecombineerd met de vestiging van een accessoir opstalrecht, van het perceel met opstallen Ossekop 11, alhier. Bijlage no. 116. Leeuwarden, 28 februari 1980. Aan de Gemeenteraad. Overeenkomstig ons preadvies van 18 oktober 19T9bijlage no. 449 - waarbij werd ingegaan op de door de Stichting Algemiene Fryske Under- rjocht Kommissie (A.F.U.K.) gemaakte bezwaren tegen het aanbieden van het perceel met opstallen Ossekop 11 aan het advocatenkantoor van de heer jhr. mr. J.C. Stoop c.s. - bent op 29 oktober 1979 akkoord ge gaan met het voortzetten van de onderhandelingen met genoemd advocaten kantoor. De voortgezette onderhandelingen hebben tot resultaat gehad, dat wij thans met de heer Stoop c.s. overeenstemming hebben bereikt over de uitgifte in erfpacht van het perceel Ossekop 11, waarbij de op dit perceel staande opstallen zullen worden verkocht en geleverd onder ves tiging van een accessoir opstalrecht. De koopsom voor de opstallen is vastgesteld op 458.000,De erfpachtscanon is bepaald op 5-200,per jaar, berekend naar een grondwaarde van 52.000,150,per m2, geen B.T.W. verschuldigd) en een rentevoet van 10 per jaar. Ten aanzien van de aan deze trans actie te verbinden bedingen mogen wij kortheidshalve verwijzen naar het hierbij gevoegde ontwerp-besluitHierbij zij nog opgemerkt, dat de levering van het onroerend goed zal geschieden in het genot van de lopende huurovereenkomst met de A.F.ÏÏ.K. Onder mededeling, dat de Commissie voor het Woningbedrijf zich met het vorenstaande kan verenigen, geven wij U in overweging te besluiten overeenkomstig het hierna-afgedrukte ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 145