4. voor het overige zijn op de erfpachtsuitgifte en de vestiging van het ac cessoir opstalrecht, voorzoveel nodig en mogelijk, van toepassing de "Al gemene Erfpachtsbepalingen Leeuwarden 1965"» vastgesteld bij raadsbesluit van 20 oktober 1965» no. 15606, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Friesland bij besluit van 18 april 1966, no. 4328 en overgeschreven ten hypotheekkantore te Leeuwarden op 30 juni 1966, in deel 3086, no. 9; Bijlage no. 117 Leeuwarden, 28 februari 1980. No. 3243 DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 28 februari 1980 (bijlage no. 116 BESLUIT: aan Jhr. mr. J.C. Stoop te Leeuwarden, en anderen: I. voor het tijdvak, eindigende op 31 december 2030, in erfpacht af te staan - zulks gecombineerd met de vestiging van een accessoir opstal recht - het perceel grond, waarop gebouwd de opstallen, plaatselijk be kend Ossekop 11, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie B, num mer 3899» groot 348 centiare, zulks echter met uitzondering van een aan de Druifstreek gelegen en op de bij dit besluit behorende tekening met een blauwe kleur aangegeven strookje grond, welke uit te geven grond op de bedoelde tekening roodomlijnd is aangegeven, tegen een canon berekend naar een grondwaarde van 52.000,(géén B.T.W. verschuldigd) en een rentevoet van 10% per jaar, bedragende deze canon derhalve 5*200, per jaar; II. te verkopen de op de onder I. bedoelde grond gebouwde opstallen plaat selijk bekend Ossekop 11, voor een prijs van 458.000, één en ander onder de volgende bedingen: 1het onroerend goed wordt geleverd in het genot van de lopende huurover eenkomst met de "Stichting Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje (A.F.U.K.) gevestigd te Leeuwarden; 2. de erfpachtscanon is verschuldigd vanaf de dag van het verlijden van de betreffende akte; indien dit laatste door toedoen van de erfpachters la ter geschiedt dan twee maanden nadat dit raadsbesluit de goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Friesland heeft verkregen, zijn de erfpachters vanaf de datum, vallende twee maanden na de datum van goedkeuring van dit besluit tot aan de dag van het verlijden van de akte aan de gemeente Leeuwarden een vergoeding verschuldigd welke wordt berekend overeenkomstig de berekening van de erfpachtscanon; 3. de opstallen mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Burge meester en Wethouders van Leeuwarden niet anders worden gebruikt dan voor woon- en/of kantoordoeleinden; 5* de betreffende akte zal worden opgemaakt door en verleden voor een door de erfpachters aan te wijzen, te Leeuwarden gevestigde notaris. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Verkoop erfpachtsgrond. Aan de Gemeenteraad. Wij hebben met 36 erfpachters overeenstemming bereikt over de verkoop aan hen van eerder in erfpacht uitgegeven percelen grond. De stukken, waaruit deze overeenstemming blijkt, zijn voor U ter in zage gelegd. Wij geven U in overweging te besluiten tot het verkopen van de grond overeenkomstig de hierna afgedrukte ontwerpen. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 146