Nr. 3244 a. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 28 februari 1980 (bijlage nr. 117); BESLUIT: tot het verkopen aan de in onderstaande staat vermelde erfpachters van de in die staat omschreven, eerder in erfpacht uitgegeven percelen grond voor de daarachter vermelde prijs en voorts onder de volgende bedingen: 1. koper aanvaardt het terrein vrij van hypotheek, beslag en huur en verder in de toestand, waarin dit zich ten tijde van de eigendomsoverdracht be vindt, met alle lusten, lasten, plichten, erfdienstbaarheden, enz.daar toe van ouds en met recht behorende, wordende de tijdens het erfpachts- recht door de betreffende erfpachter of diens rechtsvoorgangers gevestig de erfdienstbaarheden gestand gedaan, zonodig in afwijking van het be paalde in artikel 771 slot van het Burgerlijk Wetboek; 2. alle op de grondoverdracht vallende kosten, daaronder begrepen die van de levering van een afschrift van de akte ten behoeve van het gemeente archief, komen voor rekening van de koper; de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van over dracht 4. het risico voor en het onderhoud van het gekochte en alle daarvan gehe ven wordende en nog te heffen lasten en belastingen komen vanaf de le vering voor rekening van de koper; 5. de gemeente Leeuwarden is tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die wegens uitwinning; 6. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 147