10 |=ZaJIZA£ZEA== - 2 - 3. aan de goedkeuring van Burgemeester en Wethouders zijn onderworpen de hesluiten van de vereniging betreffende: a. het bij derden opnemen van kapitaal, anders dan dat, waarvoor op grond van dit besluit garantie wordt verleend; b. het verbouwen, uitbreiden of afbreken van het betreffende clubhuis; c. het geven van een andere bestemming aan het clubhuis; 4. voor de aanvang van elk boekjaar zendt het bestuur de begroting voor het komende boekjaar in ter goedkeuring door Burgemeester en Wethou ders 5. het bestuur zendt binnen drie maanden na afloop van elk boekjaar de balans en exploitatie-rekening in bij Burgemeester en Wethouders; 6. al hetgeen door de gemeente terzake van de verleende garantie mocht worden betaald blijft als schuld op de vereniging rusten; over het bedrag dezer schuld wordt, totdat zij is afgelost, jaarlijks op 31 december rente op rente bijgeschreven, berekend naar hetzelfde percen tage als geldt voor de geldlening; 7- wijst de verlies- en winstrekening over enig jaar een winstsaldo aan, dan zal de vereniging ter voldoening van een schuld als bedoeld onder 6 aan de gemeente betalen een bedrag gelijk aan die schuld, of, zo deze hoger is dan het winstsaldo, tot een bedrag van het winstsaldo; 8. de vereniging is verplicht de aan de geldlening en aan de garantie overeenkomst verbonden voorwaarden stipt na te komen; 9. de gemeente zal, zolang de in deze overeenkomst bedoelde geldlening niet geheel is afgelost en daarenboven hetzij de gemeente terzake van de verleende garantie een vordering op de vereniging heeft als be doeld in punt 6 van deze overeenkomst en welke vordering niet is ver rekend als aangegeven in punt 7 van deze overeenkomst, hetzij de vereniging in gebreke blijft één of meerdere van de overige bepalingen van deze overeenkomst na te leven, het recht hebben om alle bezittin gen van de vereniging ten behoeve waarvan de geldlening is gesloten met de op de bezittingen rustende lasten en verplichtingen en alle schulden van de vereniging voorzoveel die ten behoeve van die bezit tingen zijn gemaakt, gezamenlijk over te nemen tegen een vergoeding ten bedrage van het voor de verwerving en instandhouding van die be zittingen aangewende deel van het eigen vermogen van de vereniging, benevens eventueel een naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders billijke vergoeding voor de liquidatiekosten; 10. Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd, zolang de in de garantie overeenkomst bedoelde geldlening niet geheel zal zijn afgelost, zono dig nadere voorwaarden te stellen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris» Wijzigen van de gemeentebegroting en van de begrotingen van het Woning bedrijf, de Dienst Stadsontwikkeling en de Dienst voor Sport en Recreatie voor het dienstjaar 1980. Bijlage nr. 55 Leeuwarden, 17 januari 1980. Aan de Gemeenteraad. Onder verwijzing naar de ter inzage gelegde ontwerp-besluiten tot het wijzigen van de gemeentebegroting en van de begrotingen van het Woningbe drijf, de Dienst Stadsontwikkeling en de Dienst voor Sport en Recreatie voor het dienstjaar 1980, delen wij U het volgende mede. Woningbedrijf. 1. Aankoop woningen c.a. In verband met het op 7 januari 1980 genomen raadsbesluit nr. 19025 (bijlage nr. 14) tot de aankoop van de panden Tuinen 64 en 66, wordt een krediet van 304-500,geraamd. 2. Financiële medewerking voor de bouw van 13 woningwetwoningen aan de Sacramentstraat ten behoeve van één- en tweepersoonshuishoudens. In verband met ons in bijlage nr. 35 opgenomen voorstel, wordt een aanvullend krediet van 915-000,geraamd voor het verlenen van finan ciële medewerking voor de bouw van 13 woningwetwoningen aan de Sacrament straat ten behoeve van één- en tweepersoonshuishoudens. Thans wordt volstaan met de raming van het krediet. Een eventuele onrendabele top van deze investering zal gedekt worden ten laste van de ruimte voor de stadsvernieuwing. 3. Huisvesting tweetal jongerencentra in de binnenstad. In verband met ons in bijlage nr. 51 opgenomen voorstel wordt een krediet van 204-750,- zijnde de op het overgenomen gebouw rustende restant-schuld van twee door de gemeente van de Stichting 't Vliet" overgenomen leningen - geraamd voor de overname en inbreng in het Woning bedrijf van het pand Voorstreek 106. De uit een en ander voortvloeiende kapitaallasten en overige lasten kunnen worden gedekt door een van de Stichting "Krats" te ontvangen huur opbrengst tot hetzelfde bedrag teramen. De uitgaaf is derhalve rendabel. Dienst Stadsontwikkeling (Grondbedrijf). 1Verkopen van grond. Terzake van genomen besluiten tot het verkopen van grond kan een op brengst worden geraamd van: a. diverse percelen grond 839-510, b. diverse erfpachtspercelen 487560 In de geraamde opbrengst van erfpachtspercelen is begrepen een ge realiseerde meerwaarde van 98.320,en een gerealiseerde winst van 299-830,Het totaal van deze bedragen ad 398.150,wordt toegevoegd aan de risicoreserve van de algemene dienst. Voor specificaties van genoemde bedragen wordt verwezen naar de ter inzage gelegde stukken.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 14