- 2 - j. R.J.T. Solarz, wonende te Leeuwarden, v. Ostadestraat 4, een gedeelte ter grootte van ongeveer 97 m2 van het eerder in erfpacht uitgegeven perceel grond, plaatselijk bekend v. Ostadestraat 4, kadastraal bekend gemeente Huizum, sectie B, nummer 5265, geheel groot 116 m2, voor een prijs van 4.004» k. A.J. Vijverstra, wonende te Leeuwarden, Pinkstraat 6, een gedeelte ter grootte van ongeveer 85 m2 van het eerder in erfpacht uitgegeven per ceel grond, plaatselijk bekend Pinkstraat 6, kadastraal bekend gemeen te Leeuwarden, sectie F, nummer 5922, geheel groot 105 m2, voor een prijs van 5-426, 1. mej. H. Westenberg, wonende te Leeuwarden, v.d. Helststraat 16, een gedeelte ter grootte van ongeveer 86 m2 van het eerder in erfpacht uit gegeven perceel grond, plaatselijk bekend v.d. Helststraat 16, kadastraal bekend gemeente Hzm, sectie B, nummer 4309» geheel groot 107 m2, voor een prijs van 5-550, en voorts onder de volgende, voor iedere koper geldende bedingen; 1de grens tussen het verkochte en het niet verkochte is door de Dienst Stadsontwikkeling der gemeente Leeuwarden ter plaatse uitgezet, waarna de landmeetkundig ambtenaar van deze dienst de oppervlakte heeft bepaald; deze oppervlakte dient ter berekening van de koopprijs; over- of ondermaat van het verkochte ten gevolge van ambtshalve kadastra le opmeting van het gekochte zal geen aanleiding geven tot verhoging of verlaging van de koopsom of van de voor het niet verkochte deel van het perceel vastgestelde erfpachtscanon ad a. 55»i- 28, b- 24,— j. 15,— c. 16,— k. 19,— d. 12,— 1. 16,— e- 36, f. 22,— g. f 30,— h. 14,— per jaar; 2. koper aanvaardt het terrein vrij van hypotheek, beslag en huur en ver der in de toestand, waarin dit zich ten tijde van de eigendomsoverdracht bevindt, met alle lusten, lasten, plichten, erfdienstbaarheden, enz., daartoe van ouds en met recht behorende, wordende de tijdens het erfpacht: recht door de betreffende erfpachter of diens rechtsvoorgangers gevestig de erfdienstbaarheden gestand gedaan, zonodig in afwijking van het bepaal de in artikel 771 slot van het Burgerlijk Wetboek; 5- alle op de overdracht vallende kosten, daaronder begrepen die van de le vering van een afschrift van de akte ten behoeve van het gemeente-archief en die van de verrichtingen van de landmeetkundig ambtenaar van de Dienst Stadsontwikkeling der gemeente Leeuwarden, komen voor rekening van de koper; 4- de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van over dracht; 5- het risico voor en het onderhoud van het gekochte en alle daarvan gehe ven wordende en nog te heffen lasten en belastingen komen vanaf de le vering voor rekening van de koper; 6. de gemeente Leeuwarden is tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die wegens uitwinning; 7- partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als bedoeld in de artikelen 1502 en 1505 van het Burgerlijk Wetboek; - 3 - 8. koper verplicht zich, zolang hij eigenaar is van het verkochte, het eventueel na de door de gemeente Leeuwarden uit te voeren werken over blijvende gedeelte van het niet verkochte deel van het perceel, indien zulks door de gemeente Leeuwarden wordt gewenst, voor een bedrag van a. 41,28 i. 41,28 b. 41,28 j. 41,28 c. 41,28 k. 41,28 d. 41,28 1. 41,28 e. 46,44 f. 41,28 g. 41,28 h. 46,44 per m2 van de gemeente Leeuwarden te kopen; 9. koper is verplicht bij gehele of gedeeltelijke vervreemding van het ge kochte de bedingen 8, 9 en 10 tegenover zijn onmiddellijke opvolger(s) in de eigendom ten behoeve van de gemeente Leeuwarden te bedingen en de ze opvolger(s) in de eigendom te verplichten bij opvolgende vervreemding dezelfde bedingen op te nemen; 10. bij niet-naleving van één der verplichtingen, bedoeld in de bedingen 8 en 9, verbeurt de nalatige c.q. overtreder aan de gemeente Leeuwarden voor iedere overtreding een boete van 10.000, deze boete is verschuldigd door het enkele feit der niet-naleving, zon der dat enige uitdrukkelijke ingebrekestelling behoeft plaats te vinden. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 150