-2- Onder mededeling, dat de Commissie voor de Ruimtelijke Ordening zich met dit voorstel kan verenigen, stellen wij U voor het bestemmingsplan "Tweede wijziging van het bestemmingsplan voor het Buitengebied (Zuid- tangent)" vast te stellen overeenkomstig het bijgevoegd ontwerp-besluit. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma, Burgemeester. W.J.G. Reumer, Secretaris. No. 3245» DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Overwegende, dat het gewenst is om tot vaststelling van het bestemmings plan "Tweede wijziging van het bestemmingsplan voor het Buitengebied (zuid tangent)" over te gaan; dat het ontwerp voor het bestemmingsplan vergezeld van een toelichting met ingang van 26 november 1979 gedurende een maand ter gemeente-secretarie voor een ieder ter inzage heeft gelegen; dat binnen de in de Wet op de Ruimtelijke Ordening voorgeschreven ter mijn een bezwaarschrift is ontvangen van de Rijkswaterstaat directie Fries land te Leeuwarden; dat hij onder het overnemen van de motivering zoals weergegeven in het hierna omschreven voorstel van Burgemeester en Wethouders van oordeel is, dat het bezwaar van reclamant t.a.v. het op de plankaart aangegeven tracé ongegrond is; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 28 februari 1980 (bijlage nr. 118); gelet op de Wet op de Ruimtelijke Ordening en het Besluit op de Ruim telijke Ordening; BESLUIT onder overneming van de motivering, welke in het genoemde voorstel van Burgemeester en Wethouders is vervats I. het bezwaar van de Rijkswaterstaat directie Friesland t.a.v. het op de plankaart aangegeven tracé ongegrond te verklaren; II. vast te stellen het bestemmingsplan "Tweede wijziging van het bestemmings plan voor het Buitengebied (Zuidtangent)", zoals dit is vervat in de bij dit besluit behorende: a. kaart met bijbehorende verklaring, waarop de bestemming van de in het plan begrepen grond wordt aangegeven; b. voorschriften omtrent het gebruik van de in het plan begrepen gronden en van de zich daarop bevindende opstallen. Aldus vastgesteld in de openbare verga dering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 152