Vaststellen van het "bestemmingsplan "Snakkerhuren" Bijlage nr. 119Leeuwarden, 28 februari 1980. Aan de Gemeenteraad. Voor de buurtschap Snakkerburen gelden nog steeds de op basis van de Woningwet 1901 vastgestelde uitbreidingsplannen in hoofdzaak Leeu- warderadeel en in onderdelen Snakkerburen. Voor het te voeren beleid met betrekking tot de ruimtelijke ontwikkeling van de dorpen binnen on ze gemeente hebt op 26 januari 1976 de Dorpennota aanvaard als uit gangspunt. Om te voldoen aan de wettelijke verplichting uitbreidings plannen in overeenstemming te brengen met de Wet op de Ruimtelijke Or dening en tevens om aan het vorenbedoelde beleid een juridische grond slag te geven, hebben wij voor het dorp Snakkerburen een bestemmingsplan voorbereid. Het ontworpen plan heeft een in hoofdzaak conserverend karak ter doch voorziet voorts in een kleine uitbreiding van Snakkerburen. Voor de aan dit plan ten grondslag liggende gedachten en de uitkomsten van het op grond van artikel 8 van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening gevoer de overleg verwijzen wij IJ kortheidshalve naar de bij dit plan behorende toelichting. Tijdens de termijn van tervisieligging van het ontwerp-plan zijn hiertegen 25 merendeels gelijkluidende bezwaarschriften ingediend. Een lijst met de namen van de reclamanten met daarbij een rubricering van de ingediende bezwaren hebben wij als bijlage bij het ontwerp-raadsbe- sluit gevoegd. De bezwaarschriften zijn tijdig ingediend, zodat alle reclamanten in hun. bezwaren kunnen worden ontvangen. Naar aanleiding van deze bezwaarschriften heeft een nader gesprek plaatsgevonden met het bestuur van de Stichting Snakkerburen. Wij laten hieronder puntsgewijs de ingebrachte bezwaren volgen on der toevoeging van ons commentaar. A. Bezwaren tegen de geprojecteerde jachthaven aan de noordzijde van de Bonke Tegen de bestemming jachthaven hebben zowel de eigenaar van de des betreffende grond, de heer Hofstra, als een aantal reclamanten bezwaar gemaakt, zij het vanuit een verschillend gezichtspunt. De heer Hofstra maakt bezwaar, omdat het plan slechts de mogelijk heid biedt om ^0% van zijn perceel voor deze doeleinden te gebruiken, waardoor zijn kansen op een enigszins gezonde exploitatie zeer worden beperkt De overige reclamanten maken bezwaar tegen de geprojecteerde jacht haven, omdat een dergelijke aanlegplaats een aantasting van het land schappelijk karakter van het dorp zou betekenen en het extra verkeer (met name zwaar verkeer) een ongewenste belasting en drukte met zich mee zou brengen. Ten aanzien van het bezwaarschrift van de heer Hofstra merken wij op, dat deze kwestie reeds eerder in Uw Raad aan de orde is gesteld, namelijk in het kader van een verzoek om vergunning tot ontgronding. IJ hebt zich naar aanleiding van een desbetreffende brief van het be stuur van de Stichting Snakkerburen op 29 maart 1976 accoord verklaard met het uitbrengen van een positief advies aan Gedeputeerde Staten om trent dit vergunningsverzoek één en ander met de restrictie, dat het te maken jachthaventje geen grotere capaciteit mag verkrijgen dan 20

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 153