C. ezwaren tegen de geprojecteerde woningbouw aan de oostrand van Oan e Dyk - 2 - ligplaatsen voor pleziervaartuigen en dat, indien ten oosten van de "be bouwing langs Oan 'e Dyk een nieuwe weg wordt aangelegd, op het terrein van Hofstra parkeerruimte voor minimaal 20 auto's moet worden aangelegd. Zoals U bekend, is indertijd met de heeft Hofstra een overeenkomst tot grondruil gesloten verband houdende met de realisering van woningbouw in het plangebied Lekkumerend. Uitgangspunt is hierbij geweest, dat de heer Hofstra op bedoeld perceel zijn bedrijf aan de Familie van der Weij- straat zou kunnen uitbreiden. Hij tracht zulks te doen in de vorm van het aanleggen van een jachthaventje De Bonke Vaart is inmiddels uitgediept en geschikt gemaakt voor de recreatievaart. De provinciale Landschapsverordening beperkt echter het aanleggen van pleziervaartuigen in deze vaart. De behoefte aan het cre- eren van een aantal ligplaatsen ter plaatse is dan ook zeker aanwezig. Om tot uitdrukking te brengen, dat het in dit geval gaat om het re aliseren van een jachthaven van bescheiden omvang is in de planopzet aan het desbetreffende perceel deels de bestemming "jachthaven" deels de be stemming "groen" gegeven. Wij achten het uit stedebouwkundig oogpunt niet juist het gehele perceel, zoals reclamant voor ogen staat, voor jachthavendoeleinden te bestemmen, omdat zulks naar onze mening zal lei den tot een visuele aantasting van het landschapsbeeld. Wij achten zijn bezwaar derhalve ongegrond. Ten aanzien van de bezwaren van de overige reclamanten merken wij op, dat wij de mening niet delen dat het realiseren van een jachthaven van deze omvang zou leiden tot een verstoring van het landelijk karakter van het dorp. Wat de gevreesde parkeerdruk betreft merken wij op, dat de kom van het dorp hiermede niet zal worden belast. Het parkeren kan het zij geschieden op het terrein van de jachthaven zelf, hetzij op het ter rein van de heer Hofstra aan de Familie van der Weijstraat. De ontslui ting van de jachthaven zal plaats kunnen vinden via de geprojecteerde weg welke aan de oostzijde van Oan 'e Dyk is voorzien. Wij concluderen, dat er geen zwaarwegende belangen naar voren zijn gebracht welke zich tegen deze bestemming jachthaven in deze vorm zouden verzetten zodat er uit planologisch oogpunt geen reden is deze bestem ming onjuist te achten. Wij achten de aangevoerde bezwaren van de ove rige reclamanten derhalve ongegrond. B. Bezwaren tegen de redactie van de wijzigingsbevoegdheid betreffende het bedrijventerrein van Tromp B.V. Een aantal reclamanten maakt bezwaar tegen de redactie van de wij zigingsbevoegdheid waarin is voorgeschreven, dat bedoelde gronden mogen worden opgedeeld in maximaal 5 bouwpercelen, hetgeen impliceert, dat in principe de mogelijkheid open wordt gelaten om op deze plaats weer één groot bedrijf toe te laten. Bij de afronding van de voorbereiding van dit ontwerp-plan bestond omtrent de plannen van de huidige eigenaar geen duidelijk inzicht. Thans is bekend, dat Tromp B.V. haar bedrijfsactiviteiten definitief wenst te verplaatsen naar het perceel Pascalstraat 19 op het industrie terrein De Zwette. Voorts merken wij op, dat inmiddels via de anticipa tieprocedure een bouwvergunning is verleend voor de bouw van vier be drijfsruimten met bijbehorende woningen op het desbetreffende terrein. Wij zijn met reclamanten van oordeel, dat het uit stedebouwkundig oog punt de voorkeur verdient het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen in overeenstemming met het bouwplan waarvoor vergunning is verleend. Dit bezwaar kan derhalve gegrond worden verklaard. - 3 - In de desbetreffende bezwaarschriften wordt een aantal punten opge somd welke zich zouden verzetten tegen de geplande nieuwbouw aan de oost zijde van Oan 'e Dyk. Deze bezwaren betreffen het volgende; a. uitbreiding in deze vorm en op deze plaats zou een grove aantasting van het karakter en vooral de structuur van Snakkerburen betekenen, waarbij de maat, schaal en verkaveling niet zijn afgestemd op het be staande historisch gegroeide bebouwingspatroon; c.q. het aanzicht van deze nieuwbouw is vanaf de Lekkumerweg gezien, zeker geen verfraaiing van deze buurtschap; b. visuele koppeling van Snakkerburen met de nieuwbouw van de stad, waar door de specifieke eigenheid van de buurtschap verloren zou gaan, het geen tevens aanleiding voor de Raad zou zijn geweest bungalow-bouw op het terrein van Mqllema vlak ten zuiden van Snakkerburen af te wij- zem. c. uitbreiding van het aantal woningen met het oogmerk het leerlingen aantal van de school in Lekkum op peil te houden (argument uit het verdere verleden) blijkt niet relevant te zijn, omdat met de ver plaatsing van het "hooghout" een snellere verbinding met de stad is ontstaan; d. de omschreven bouwvorm biedt te weinig garanties voor woningen die het predikaat "aangepaste nieuwbouw" verdienen gelet op met name de gestelde nokhoogte, goothoogten en dakhellingen; hiernaast valt te verwachten dat de kosten van dit type woningen dermate hoog zullen zijn dat deze slechts weggelegd zullen zijn voor een sociale laag, welke niet zal passen in de huidige bevolkingsopbouw; e. het verdwijnen van een belangrijk deel van de boomwal in dit gebied wordt ontoelaatbaar geacht vanwege het sterk beeldbepalende karakter ervan en gezien de bijzondere samenstelling van zeldzame boomsoorten. Wij merken hieromtrent het volgende op. Zoals hierboven vermeld hebt U op 26 januari 1976 de Dorpennota aanvaard. Hierin is ten aanzien van Snakkerburen gesteld, dat het bestem mingsplan dient te worden uitgewerkt volgens een schetsplan dat ruimte biedt voor 17 nieuwbouwwoningen. Het huidige ontwerp-plan gaat uit van 10 woningen. In de afgelopen jaren is verscheidene malen met de bevol king overleg gevoerd over de vraag of Snakkerburen al dan niet met een aantal woningen zou moeten worden uitgebreid. Bedacht moet worden, dat als gevolg van de in gang gezette renovatie door samenvoeging het aan tal woonpanden vermindert. Voorts wordt de gemiddelde bezetting per wo ning jaarlijks geringer. Om de leefbaarheid van deze buurtschap voor de toekomst op peil te houden moet een geringe uitbreiding aanvaardbaar worden geacht. Uit de bezwaarschriften blijkt niet, dat reclamanten op zich bezwaar hebben tegen enige uitbreiding; zij achten de locatie niet juist. Blijkens het in een eerder stadium door de Stichting Snakkerburen ingediende woonomgevingsplan gaat haar voorkeur uit naar de bouw van zes bejaardenwoningen ten noorden van het Leechpaed. Een enkele reclamant stelt zich op het standpunt, dat nieuwbouw aan het Pollepaed of Leech paed tot de mogelijkheden zou kunnen behoren. Reclamanten voeren als hoofdbezwaar aan, dat het projecteren van woonbebouwing langs de oostrand van Snakkerburen het karakter en struc tuur van deze buurtschap zal schaden.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 154