Tenslotte geven wij U in overweging: a. de ingekomen bezwaren deels gegrond en voor het overige ongegrond te verklaren; b. het bestemmingsplan "Snakkerburen" vast te stellen in afwijking van het ontwerp, dat ter visie heeft gelegen; een en ander overeenkomstig het hierbij gevoegde ontwerp-besluit. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, Secretaris. Het pad is tot aan de geplande autoboxen gesitueerd langs de bestaande bomenwal. Aan weerskanten van het pad zal een groenvoorziening worden aangebracht. Naar ons oordeel zal hierdoor de privacy van de bewoners van het perceel Oan e Dyk 54 niet op onaanvaardbare wijze worden aan getast. Wij achten het geprojecteerde pad uit stedebouwkundig oogpunt verantwoord. De hiertegen ingebrachte bezwaren achten wij ongegrond. E. Bezwaren tegen het dempen van een stuk sloot langs Oan 'e Dyk. Dit bezwaar richt zich tegen het dempen van een stuk sloot ter hoog te van de aansluiting van de nieuw aan te leggen weg op Oan 'e Dyk. Re clamanten stellen, dat zulks tot gevolg heeft, dat er moet worden voor zien in een deugdelijk rioleringsstelsel. Hieromtrent merken wij op, dat het dempen van het bedoelde stuk sloot moet worden gezien als een noodzakelijk uitvloeisel van de gepro jecteerde ontsluitingsweg ten behoeve van de ontworpen woonbebouwing. Uiteraard zal moeten worden voorzien in een deugelijke afvalwaterafvoer, doch dat wordt niet geregeld in het kader van een bestemmingsplan. Wij achten dit bezwaar dan ook ongegrond. F. Bezwaren tegen het ontbreken van een bestemming in het renvooi be treffende een terrein achter de woningen Oan 'e Dyk 41 - 51. Hieromtrent merken wij op, dat de aan de Stichting Snakkerburen verstrekte plantekening op dat moment op dit punt niet volledig was. Het exemplaar dat ter visie heeft gelegen geeft aan bedoelde gronden de bestemming "volkstuinen". Dit bezwaar is derhalve ongegrond. Voorts maakt een aantal reclamanten een kritische opmerking voor wat betreft het gepleegde overleg tussen het Bestuur van de Stichting Snakkerburen en de Dienst Stadsontwikkeling, alsmede met betrekking tot het ingediende "Woonomgevingsplan"Van dit overleg c.q. woonomgevings plan zou in het bestemmingsplan weinig of niets zijn terug te vinden. Wij merken naar aanleiding hiervan op, dat de afgelopen jaren met de bevolking verscheidene malen overleg is gepleegd. Hierbij zijn de ideeën over de toekomst van Snakkerburen ook nogal eens gewijzigd. Op 22 februari 1978 heeft de Stichting Snakkerburen U een woonomgevings plan aangeboden. Hierop hebt U destijds gereageerd met de mededeling, dat de gedachten die zij omtrent de woonomgeving heeft ontwikkeld bij de verdere uitwerking van het bestemmingsplan zouden worden bestudeerd en voor zover mogelijk in het ontwerp-plan worden verwerkt. Hierboven hebben wij uiteengezet, dat wij het uit stedebouwkundig oogpunt juister achten de woonbebouwing te situeren aan de oostzijde van Oan 'e Dyk. Hetzelfde geldt ten aanzien van de jachthaven. Voorts merken wij op, dat een bestemmingsplan niet kan worden beschouwd als een op uitvoering c.q. inrichting gericht plan. Het bestemmingsplan geeft slechts aan voor welke doeleinden de grond en de opstallen mogen worden gebruikt en legt aan de burgers na het rechtsgeldig worden hiervan niet de plicht op cm deze aldus in te richten (toelatingsplanologie)Zo laat het bestemmings plan zich niet in met de vraag of een straat van klinkers moet worden voorzien dan wel anderszins geplaveid dient te worden. Wij zijn uiteraard bereid over deze aspecten met de bevolking nader overleg te plegen. Tot slot zijn enkele correcties c.q. aanvullingen in de planvoorschriften aangebracht. Hiervoor verwijzen wij U kortheidshal ve naar het ontwerp-besluit Wij delen U mede, dat de Commissie voor de Ruimtelijke Ordening over dit voorstel is gehoord. Tijdens de behandeling van het voorstel in de Commissie voor de Ruimtelijke Ordening heeft de Stichting Snakker buren gebruik gemaakt van de gelegenheid haar bezwaren toe te lichten en wel aan de hand van een tekening, die voor U ter inzage ligt. - 7 - J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 156