Nr. 3253. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Overwegende, dat voor Snakkerburen een bestemmingsplan dient te wor den vastgesteld; dat het ontwerp voor dit bestemmingsplan, vergezeld van een toelich ting met ingang van 9 april 1979 gedurende een maand ter gemeentesecreta rie voor een ieder ter inzage heeft gelegen; dat tegen dit ontwerp-plan een 25-tal bezwaarschriften is ingediend, zoals nader aangegeven in de bij dit besluit behorende bijlage; dat hij onder het overnemen van de in het hierna omschreven voorstel van Burgemeester en Wethouders opgenomen motivering van oordeel is, dat de onder A van het dictum van dit besluit bedoelde bezwaren gegrond zijn en dat de overige bezwaren ongegrond dienen te worden verklaard; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 28 februari 1980 (bijlage nr. 119 gelet op de Wet op de Ruimtelijke Ordening en het Besluit op de Ruimtelijke Ordening; BESLUIT A. 1de bezwaren omschreven in het hiervoor bedoelde voorstel van Burge meester en Wethouders onder B en D sub a en D sub d (met uitzonde ring van die, welke betrekking hebben op het meest oostelijk deel, welke ongegrond zijn), gegrond te verklaren; 2. de overige bezwaren ongegrond te verklaren. B. vast te stellen het bestemmingsplan "Snakkerburen", zoals dit is ver vat in de bij dit besluit behorende: a. kaart nr. 18-16A, met bijbehorende verklaring, waarop de bestemming van de in het plan begrepen grond wordt aangegeven; b. voorschriften omtrent het gebruik van de in het plan begrepen grond en van de zich daarop bevindende opstallen, welk plan op de navolgende punten afwijkt van het ontwerp, dat ter visie heeft gelegen: I. Plankaart. a. De geprojecteerde paden naast de percelen Oan 'e Ie 24 en Oan 'e Dyk 30 komen te vervallen en de desbetreffende gronden worden bestemd voor, ten aanzien van het eerstgenoemd pad: "Groen", "Agrarische doeleinden, klasse A" en "Eengezinshuizen in één bouwlaag, gesloten bebouwing, klasse A, met bijbehorende erven" en ten aanzien van het tweede pad: "Eengezinshuizen in één bouwlaag, gesloten bebouwing, met bijbehoren de erven" en "Groen". b. de bestemming "Bedrijven, klasse B (BB)",gelegd op de percelen PSlle- paed 9-11 (voormalig terrein van Tromp B.V.) wordt gewijzigd in de bestemming "Bedrijven, klasse A (BA)". II. Yoorschriften a. In artikel 1, onder 2 wordt het kaartnummer 18—16 veranderd in 18-16A; b. In artikel 1, onder 12 wordt de begripsomschrijving van "kap" als volgt gewijzigd: iedere bovenbeëindiging van een gebouw, die over een gedeelte of over het geheel van dat gebouw een helling heeft;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 157