de artikelen 8, tweede lid en 9> tweede lid worden gewijzigd en komen als volgt te luiden: Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het "bepaalde in het eerste lid onder a voor de uitoefening van detailhandel, welke samenhangt met of voortvloeit uit de in het eerste lid toegelaten "be drijven, mits deze handel niet wordt "bedreven als zelfstandig onder deel van het bedrijf, bijvoorbeeld in de vorm van winkelverkoop; artikel 10 komt te vervallen, terwijl de artikelen 11 tot en met 24 worden vernummerd tot respectievelijk de artikelen 10 tot en met 23; het tot artikel 11 tweede lid onder b vernummerde artikel 12 tweede lid onder b wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden: b. lid 1 sub b en sub i, gehoord de Hoofdingenieur-Directeur van de Landinrichting en na vooraf verkregen verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten met dien verstande dat: a. de hoogte van de (andere) bouwwerken maximaal 18 meter mag bedragen; b. deze hoogte noodzakelijk is voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering; c. het landschap niet onevenredig wordt aangetast. in het tot artikel 22 vernummerd voorschrift worden de aangehaalde artikelnummers 21 en 22 gewijzigd in respectievelijk 20 en 21. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter Secretaris. Bi.ilagebehorende bij het raadsbesluit van 10 maart 1980, nr. 5253- G. Rodenhuis 7. W. de Boer 8. H. Visscher 9. J. Dijkman 10. M. van der Velde 11. J. van de Ley 12. K. Dekinga 13. A. Hofman 14. H. Drost en E. Drost-Siderius A. Blankestijn- Bosman 15. 16. J. Meyer 17. S. Posthuma- Linthorst en G.H. Po sthuma-Lint- horst-Groen 18. Stichting Snak- kerburen 19. H. Alves 20. A.A. Boersma 21. S. Bakker Oan 'e Ie 21 Oan 'e Dyk 2 Oan 'e Dyk 54 Oan e Ie 6 Oan 'e Ie 24 Oan 'e Ie 6 Oan 'e Dyk 30A 22. J. Meyer-Westra Oan 'e Dyk 34 23. H. Herder 25. D. Hofstra Oan 'e Ie 26 Oan e Dyk 1 3 Fam. van der Weystraat 63-69 Categorie bezwaar (zie raads voorstel van 28 februari 1980. bijlage nr. 119- 1 T. Rodenboog Oan 1 e Dyk 11 A j B, 2. G. de Jong Oan e Dyk 15 A1 B, 3. R.H. Bilijam Oan e Dyk 50-52 A, B, 4. D.G. Venema Oan e Dyk 29 A, B, 5- R. de Boer Oan e Ie 3 A j B, 6. T. Brouwer en Oan e Dyk 44 A, B, Oan 1 e Dyk 39 A B, Oan e Dyk 31 A, B, Oan e Dyk A, B, Oan 1 e Ie A J B, Oan 1 e Ie 6 A, B, Oan 'e Dyk 12 A j B, Oan 1 e Dyk 21 B, Oan e Ie 27 A, B, A, B, C (a-e), D aanvulling, E, F A, B, C (a-e), D (alleen v.w.b. voetpad tussen Oan 'e Dyk en jachthaventje)E, F sugges tie t.a.v. situering nieuwbouw A, B, C (a-e), D aanvulling, E, F A, B, C (a-e), D, E, F Voetpad Koude Streekje A en C d Voetpad tussen Oan Dyk en jachthaventje 2 voetpaden (voetpad tussen Oan 'e Dyk en geprojecteerde auto boxen en voetpad tussen Oan 'e Dyk en jachthaventje) Leechpaed met parkeerplaatsen A, B, C (a-e), D, E, F jachthaventje c.a. (A) Reclamant(en) 24. L.S.E.H. Osten- dorf CM KN CO KN

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 158