f Beschikbaarstelling krediet t.b.v. de bouw van het radiotherapeutisch centrum. Bijlage nr. 120. Leeuwarden, 28 februari 1980. Aan de gemeenteraad. Op 5 september 1977 besloot IJ voor de bouw van het radiotherapeutisch centrum op de lokatie zuid ten behoeve van de Stichting Kankercentrum Fries land een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van 250.000, Aangezien toen voor deze nieuwbouw door de staatssecretaris van Volksgezond beid en Milieuhygiëne nog geen medewerking in beginsel was verleend hebben de beide andere ziekenhuizen en Leeuwarden zich voor deze kosten mede ga rant gesteld. Inmiddels heeft de Staatssecretaris bij beschikking van 14 september 1978 de gevraagde medewerking in beginsel verleend. Eveneens heeft zij in gestemd met het programma van eisen voor de vervangende nieuwbouw en uit breiding. Het College van Ziekenhuisvoorzieningen heeft met betrekking tot iet terzake opgestelde schetsplan reeds een positief advies uitgebracht aan de staatssecretaris. Verwacht mag worden dat zij op zeer korte termijn haar goedkeuring zal hechten aan het ingediende schetsplan. In verband hiermee wordt door de D.S.0. gewerkt aan het bestek-gereed aaken van het plan. De totale bouwkosten worden geraamd op 8.558.500, Qeze kunnen als volgt worden gespecificeerd: 3ouwkundige voorzieningen 4 .742.900,— Werktuigkundige voorzieningen - 665.OOO,— Elektrotechnische voorzieningen - 802.800-,— Diverse technische voorzieningen - 108. 500,— Terreinvoorzieningen - 211.300, Direktiekosten - 890.000,— Taste inrichtingen - I63.OOO,— Overige kosten - 75.000,— 7 .658.500,— lente tijdens de bouw - 400.000,— Aanloopkosten - 250.000,— Onvoorzien - 250.000,— £=J1a5!2§A500A=- In deze opstelling zijn de kosten voor de inventaris buiten beschou wing gelaten. De Stichting Kankercentrum Friesland zorgt hier zelf voor. Voor de gemeente zal de investering rendabel zijn. De kosten van deze nieuwbouw mogen namelijk worden doorberekend in de door het Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven vastgestelde tarieven. In verband met de bijzondere aard van het bouwwerk verzoeken wij IJ te besluiten tot onderhandse aanbesteding van het werk. Onder de mededeling dat de Commissie voor de Dienst voor de Gezond heidszorg en de Commissie voor Openbare Werken met het voorstel kunnen in stemmen stellen wij U voor een krediet beschikbaar te stellen van f 8.558.500,minus reeds beschikbaar gesteld voorbereidingskrediet van

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 159