- 2 - 2. Wijzigen wegaansluitingen in Aldlan-West. Wij stellen IJ voor een krediet van 35.000,beschikbaar te stellen voor het wijzigen van de aansluitingen van de zijweggetjes op het Kamgras, het Raaigras en het Zwenkgras in Aldlan-West in uitritten, waardoor de ver keerssituatie overeenkomstig die in het overige gedeelte van dit plan en die in Aldlan-Oost wordt. Naar verwachting kunnen de kosten van 35*000»worden gedekt binnen een sluitende grondexploitatie van het plan Aldlan-West. De Commissie voor het Grondbedrijf kan zich met het vorenstaande vere nigen. Dienst voor Sport en Recreatie. 1. Aanschaf van een maai-eenheid ten behoeve van het sportcomplex "Hemrik". Bij Uw besluit van 26 juni 1978, nr. 8695 (bijlage nr. 235)is beslo ten tot de uitvoering van het cultuurtechnisch gedeelte van het sportcom plex "Hemrik". Thans zijn deze werkzaamheden zover gevorderd, dat in het komend voor jaar de eerste maaiwerkzaamheden verricht moeten worden. In verband hiermede is het noodzakelijk over te gaan tot de aanschaf van een maai-eenheid. De kosten hiervan worden geraamd op 84.6OO, Wij stellen U voor terzake een krediet van 84*600,beschikbaar te stellen. De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op 21.715»gespecificeerd als volgt: afschrijving 16 2/3 van 84.600,14*100, rente 9 van f 84.600,7*815» 21.715,-- Voor dekking van de kapitaallasten van 21.715»is ruimte aanwezig binnen het op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgnr. 640) terzake geraamde krediet. 2. Bouw toiletgelegenheid annex schuilruimte Froskenolle. In verband met ons in bijlage nr. 52 opgenomen voorstel, wordt een krediet van 175.000,geraamd voor de bouw van een toiletgelegenheid annex schuilruimte in het recreatiegebied "Froskepolle". Tegenover de kosten van 175*000,kan een bijdrage van het rijk van 101.250,worden geraamd. De netto voor rekening van de gemeente blijvende kosten bedragen derhalve 73*750, De uit de netto investering van 73*750,voortvloeiende kapitaal lasten worden geraamd op 8.115»gespecificeerd als volgt: afschrijving: 2% van 73*750,1*475» rente: 9% van 73*750,6.640, 8.115,-- Voor dekking van de kapitaallasten van 8.115»is ruimte aanwezig binnen het op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgnr. 640) terzake geraamde krediet. Op deze post is hiervoor ruimte aan dekkingsmiddelen gereserveerd tot een totaalbedrag van 18.150,De door de toegezegde rijkssubsidie vrijgekomen ruimte aan dekkingsmiddelen van 10.035»if 18.150, minus 8.115»kan worden toegevoegd aan de post "Reservering correcties we gens taxatiefouten" (volgnr. 642 van de gemeentebegroting) - 3 - 3. Bouw van een was- en kleedruimte annex clubhuis in het sportpark "Kalverdi jkje""! In verband met ons in bijlage nr. 54 opgenomen voorstel, wordt een krediet van 925*000,geraamd voor de bouw van een was- en kleedruimte annex clubhuis in het sportpark "Kalverdijkje". Tegenover de kosten van 925*000,kan een bijdrage van 298.000, - zijnde de bouwkosten van het clubhuis - van de Mixed Hockeyclub "Leeuwarden" worden geraamd. De uit de resterende investering van 627.000,925*000,minus 298.000,voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op 68.970, gespecificeerd als volgt: afschrijving 2% van 627.000,12.540, rente: 9% van f 627.000,58.430, 68.970,-- Voor dekking van de kapitaallasten van 68.970,is ruimte aanwe zig binnen het op de post "Nog functioneel toe te zekenen uitgaven" (volg nr. 640) geraamde krediet voor kapitaallasten van investeringen in het sport- en recreatiecomplex "Kalverdijkje". Gemeentebegroting. 1. Aanschaf en plaatsing van 7 abri's. In Uw vergadering van 10 december 1979 (bijlage nr. 535) hebt U een krediet van 100.000,beschikbaar gesteld voor het aanschaffen van 7 abri's en het plaatsen van 17 abri's. Op de begroting 1979 is van het bovengenoemde krediet van 100.000, een krediet van 46.000,geraamd voor het plaatsen van 7 tweedelige en 3 ééndelige abri's. Thans wordt voor de aanschaf en plaatsing van 7 abri's het resteren de bedrag groot 54*000,geraamd. De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op 10.260,gespecificeerd als volgt: afschrijving: 10% van 54*000,5*400, rente: 9% van 54*000,4*860, 10.260,— Voor dekking van de kapitaallasten van 10.260,is ruimte aanwe zig binnen het op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgnr. 640) geraamde krediet voor kapitaallasten van het wijzigen van het buslijnennet 2. Afbraak Yan de oude T.ierk Hiddesschool In verband met ons in bijlage nr. 38 opgenomen voorstel, wordt een krediet van 50.000,geraamd voor de afbraak van de oude Tjerk Hiddes school, Tjerk Hiddesstraat 5-H* De kosten van 50.000,kunnen worden beschouwd als kosten van het bouwrijp maken van de grond, waarop te zijner tijd de nieuwbouw van de openbare kleuterschool "de Grutto" zal worden gerealiseerd. Thans wordt volstaan met het ramen van het krediet. Het dekkingsplan voor de uit deze investering voortvloeiende lasten zullen wij U te zijner tijd tegelijk met onze voorstellen betreffende de nieuwbouw - doen toekomen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 15