981.546,voor de onder b. bedoelde grond (berekend naar 5,10 per m2). Ie betreffende taxatierapporten zijn mede ter inzage gelegd. Ten aanzien an de aan de eigendomsoverdrachten te verbinden bedingen mogen wij U kort- eidshalve verwijzen naar de hierbij gevoegde ontwerp-besluiten. Wij achten 1 en en ander aanvaardbaar voor de gemeente. Aankoop van een aantal onder Goutum en Deinum gelegen percelen weiland iijlage no. 121. Leeuwarden, 28 februari 1980. Aan de Gemeenteraad. Wij hebben met de betreffende eigenaar/eigenares overeenstemming be reikt omtrent de overdracht aan onze gemeente van a. drie tussen de Boksumerdyk en het Van Harinxmakanaal onder Goutum gele gen percelen weiland ter gezamenlijke grootte van 6.64.80 ha; negen aan de Duistereweg onder Deinum gelegen percelen weiland ter ge zamenlijke grootte van 19.24.60 ha; elke percelen op de ter inzage gelegde tekeningen roodgekleurd zijn aange geven. De verwerving van de onder a. bedoelde percelen is noodzakelijk in ver and met de toekomstige aanleg van de zuidtangent. Het ligt in de bedoeling de onder b. bedoelde percelen te gaan gebruiken als ruilobject ter verkrijging an de gronden, nodig voor deze wegaanleg en voor de toekomstige aanleg van e aansluitingsweg van de industriegebieden. De te betalen koopsom is vastgesteld op in totaal 415-500,voor de nder a. bedoelde grond (berekend naar 6,25 per m2) en op in totaal De instemmende adviezen van de Commissie voor het Grondbedrijf zijn bij de ter inzage gelegde stukken gevoegd. Wij geven U in overweging te besluiten overeenkomstig de hierna afge- crukte ontwerpen. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma, Burgemeester. W.J.G. Reumer, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 161