No. 3332 a, DE RAAD DER GEMEENTE LEEUW ARDEN; Gelezen, het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 28 februari 1980 (bijlage no. 121 BESLUIT: I. aan te kopen van J. Hoekstra Bonnema, wonende te Leeuwarden, Hempenser- weg 2a, drie tussen de Boksumerdyk en het Van Harinxmakanaal onder Gou- tum gelegen percelen weiland, kadastraal bekend gemeente Huizum, sectie E, nummers 122, 156 en 192, groot respectievelijk 1.72.70 ha, 1.68.70 ha en 3*23-40 ha, welke percelen op de bij dit besluit behorende teke ning, gemerkt I, roodgekleurd zijn aangegeven, voor een prijs van in totaal 415.500,en verder onder de volgende bedingen: 1de percelen worden overgedragen met alles wat daarop of daarin aan wezig is en met alle daarop rustende erfdienstbaarheden en lasten en daaraan verbonden rechten, doch vrij van pacht, hypotheek en beslag; 2. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van overdracht 3. van de levering af komen alle zakelijke lasten en belastingen, welke van de over te dragen percelen worden geheven, voor rekening van de gemeente Leeuwarden; 4. het gemeentebestuur van Leeuwarden zal zijn volledige medewerking verlenen aan het verkrijgen door de verkoper van een bouwvergunning voor een woning met bedrijfsgebouw op het zuidoostelijk gedeelte van het aan de verkoper in eigendom toebehorende perceel, kadastraal be kend gemeente Huizum, sectie E, nummer 190, binnen het op de bij dit besluit behorende tekening, gemerkt II, met een groene arcering aan gegeven gebied; 5. verkoper is tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die wegens uitwinning; 6. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek; 7. de kosten van overdracht komen voor rekening van de gemeente Leeu warden; EI. de onder I. bedoelde percelen onder te brengen in het Grondbedrijf van de Dienst Stadsontwikkeling. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering, van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 162