No. 3332 b. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 28 februari 1980 (bijlage no. 121); BESLUIT I. aan te kopen van mevrouw H.H. Huges - Smeding, wonende te Deinum, It Holt 3 (Deynehiem), negen aan de Duistereweg onder Deinum gelegen percelen weiland, kadastraal bekend gemeente Deinum, sectie D, num mers 895, 1105, 72, 64, 1121, 1122, 901, 902 en 903, groot respec tievelijk 2.17.50 ha, 0.39.70 ha, 1.35-30 ha, 1.80.70 ha, 3-04.10 ha, 4.43.20 ha, 2.01.50 ha, 2.38.00 ha en I.64.6O ha, welke percelen op de bij dit besluit behorende tekening roodgekleurd zijn aangegeven, voor een prijs van in totaal 981-546,en verder onder de volgende bedingen 1de percelen worden overgedragen met alles wat daarop of daarin aanwezig is en met alle daarop rustende erfdienstbaarheden en lasten en daaraan verbonden rechten, doch vrij van pacht, hypotheek en beslag; 2. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van overdracht 3- van de levering af komen alle zakelijke lasten en belastingen, welke van de over te dragen percelen worden geheven, voor rekening van de gemeente Leeuwarden; 4- verkoopster is tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die wegens uitwinning; 5. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wet boek; 6. de kosten van overdracht komen voor rekening van de gemeente Leeuwarden; II. de onder I bedoelde percelen onder te brengen in het Grondbedrijf van de Dienst Stadsontwikkeling. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 163