Wijzigen van de gemeentebegroting en van de begrotingen van diverse takken van dienst voor het dienstjaar 1980. Bijlage nr. 122 Leeuwarden, 28 februari 1980. Aan de Gemeenteraad. Onder verwijzing naar de ter inzage gelegde ontwerp-besluiten tot het wijzigen van de gemeentebegroting en de begrotingen van het Markt-, Haven en Slachthuisbedrijfde Dienst voor Gezondheidszorg, het Woningbedrijf, de ienst voor Reiniging en Brandweer, de Dienst Stadsontwikkeling en de Dienst oor Sport en Recreatie voor het dienstjaar 1980, delen wij IJ het volgende mede. iarkt-, Haven- en Slachthuisbedrijf/Dienst voor Reiniging en Brandweer. In verband met het op 28 januari 1980 genomen raadsbesluit, nr. 1631 ot het wijzigen van de Verordening op de heffing en invordering van reini gingsrechten (2e wijziging) dient de raming van de opbrengst aan reinigings- echten op volgnr. 1a van de begroting van de Dienst voor Reiniging en randweer met 260.000,te worden verlaagd. Voor 1980 kan het bedrag van 260.000,worden gedekt door tot dit adrag te beschikken over een gedeelte van het bij het Markt-, Haven- en lachthuisbedrijf geraamde - in verband met de verkoop van het openbaar slach- huis tezijnertijd geheel op te heffen - Fonds voor groot onderhoud en ver- 1ieuwing slachthuis. Voor 1981 en volgende jaren dient het bedrag van 260.000,te worden edekt door extra verhoging van het gebruikerstarief van de onroerend-goed- telastingen. .enst voor Gezondheidszorg. In verband met ons in bijlage nr. 120 opgenomen voorstel, wordt een kre diet van 8.308.500,geraamd voor de bouw van een radiotherapeutisch cen- t cum. De uitgaaf is rendabel doordat de kosten van deze nieuwbouw kunnen wor den doorberekend in de door het Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven vast te stellen tarieven. ningbedrijf Schadeloosstelling in verband met ontbinding huurovereenkomst. Bij Uw besluit van 18 februari 1980, nr. 2011a (bijlage nr. 83) is een overeenkomst tot het ontbinden van een huurovereenkomst aangegaan ten aan zien van het perceel Berlikumermarkt 15» alhier. In verband met dit besluit is een schadeloosstelling van 20.000, toegekend aan de heer J.B. Vadder, alhier. Wij stellen U voor terzake een krediet van 20.000,beschikbaar te stellen. De uitgaaf is rendabel. Verbouw van het pand Van Ostadestraat 29 tot wijkaccommodatie. In verband met ons in bijlage nr. 114 opgenomen voorstel, wordt een kre- 1" iet van 112.300,geraamd voor de verbouw van het pand Van Ostadestraat 29 tot wijkaccommodatie. De uit de investering van 112.300,vermeerderd met 94-500,voor aankoop- en grondkosten, is totaal 206.800,voortvloeiende kapitaallas- ten worden op basis van een 25-jarige 9% annuïteit geraamd op 21.055» gespecificeerd als volgt: afschrijving 1,181% x 206.800,2.445» rente: 9% x 206.800,-- 18.610,—

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 164