- 2 - De overige exploitatielasten onderhoudverzekering, onroerend goed— belasting etc.) worden geraamd op 5-345» - De totale lasten van 26.400,— 21.055,— plus 5-345, kunnen worden gedekt door raming van een huuropbrengst van het Centraal Orgaan Leeuwarden ten behoeve van de wijkvereniging Huizum-West tot hetzelfde be drag. De bij dit pand behorende bovenwoning kan door de huidige huurder op basis van net op het tijdstip van aankoop bestaande huurcontract worden ge huurd tot 1 mei 1984 zonder betaling van een huurvergoeding. De exploitatielasten van deze bovenwoning worden geraamd op 8.000, per jaar. Wij stellen U voor terzake een krediet van 8.000,beschikbaar te stellen. Voor dekking van het bedrag van 8.000,verwijzen wij IJ naar punt 12 van de gemeentebegroting. 3. Rehabilitatie van het pand Herman Costerstraat 18. In verband met ons in bijlage nr. 103 opgenomen voorstel, wordt een krediet van 107-000,geraamd voor de rehabilitatie van het pand Herman Costerstraat 18. Wij verwachten, dat de woning op rendabele basis kan worden verhuurd. Dienst Stadsontwikkeling (Grondbedrijf). 1Aan- en verkoren van ^rond. In verband met genomen besluiten tot het aankopen van grond c.a. wordt een krediet geraamd van 989.000, In de kosten van verwerving kan een bijdrage van het rijk van 654-500,worden geraamd. Terzake van genomen besluiten tot het verkopen van grond kan een op brengst worden geraamd van: a. percelen bouwgrond 5. 401.685, b. diverse erfpachtspercelen 615.940, In de geraamde opbrengst van erfpachtspercelen is begrepen een gereal seerde meerwaarde van 111.915,en een gerealiseerde winst van 384-675» Het totaal van deze bedragen ad 496.590,wordt toegevoegd aan de risicoreserve van de algemene dienst. Voor specificaties van genoemde bedragen wordt verwezen naar de ter in zage gelegde overzichten. 2. Grondstroken tussen gemeentewerf en St. Joseph-pensioen aan de Eestraa De strook grond tussen de gemeentewerf en het aan de stichting St. Joseph verkochte bouwterrein maakt een zeer rommelige indruk en is totaal onbegaanbaar. Het stichtingsbestuur heeft verzocht om in deze situatie verbetering aan te brengen. De kosten van het aanbrengen van bestrating op deze grondstrook worden geraamd op 22.000, Wij stellen U voor terzake een krediet van 22.000,beschikbaar te stellen. De kosten kunnen ten laste van het stadsvernieuwingsplan Oldegalileën worden gebracht. Een eventueel uit dit plan voortvloeiend tekort dient ten laste van de ruimte voor de stadsvernieuwing te worden gedekt. - 3 - Voorbereidingskrediet clan reconstructie Tuinen N.Z. Op grond van het verkeersstructuur- en uitwerkingsplan zal de Tuinen Zworden afgesloten voor het autoverkeer met uitzondering van het bedie— ningsverkeer. In het kader van het ontwerp—bestemmingsplan "Bonifatiuskerk—Turfmarkt al de Tuinen N.Z. worden gereconstrueerd. In de te treffen voorzieningen is begrepen de vervanging van de bestaande riolering. De voorbereidingskosten voor het ontwerpen van een reconstructieplan orden geraamd op 30.000, Wij stellen U voor terzake een krediet van 30.000,beschikbaar te tellen. De voorbereidingskosten van 30-000,kunnen ten laste van het stads- ernieuwingsplan "Bonifatiuskerk-Turfmarktworden gebracht. len eventueel uit dit plan voortvloeiend tekort dient ten laste van de ruim- e voor de stadsvernieuwing te worden gedekt. 'ienst voor Sport en Recreatie. Renovatie onenluchtzwembad "Nijlan". In verband met ons on bijlage nr. 109 opgenomen voorstel, wordt een crediet van 63O.OOO,geraamd voor de renovatie van het openluchtzwembad 'Nijlan" De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd p 98.700,gespecificeerd als volgt: fschrijving: 6 2/jP/o van 63O.OOO,42.000, ente: 9% van f 630.000,58-700, Q8.700,- Voor dekking van de kapitaallasten van 98-700,is ruimte aanwezig linnen het op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven (volgnr. 640) t erzake geraamde krediet. Renovatie Cambuurstadion. In verband met ons in bijlage nr. 113 opgenomen voorstel, wordt een krediet van 3.100.000,geraamd voor de renovatie van het Cambuurstadion. De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op 356.500,gespecificeerd als volgt: afschrijving: 2jf/o van 3-100.000,77-500, cente: 9% van 3-100.000,279-000, £=25|r500i-- De kapitaallasten van 356.500,— kunnen als volgt worden gedekt: - binnen de op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgnr. 640) aanwezige ruimte voor kapitaallasten renovatie Cambuurstadion - door verlaging van de op volgnr. 650/1 van de gemeentebegroting geraamde post "Nader te be steden voor beleidswijzigingen" - binnen de in de begroting aanwezige ruimte voor het opvangen van kapitaallasten van uit gestelde investeringen 115.000,— 11.500,— 356^500i—

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 165