- 4 - Gemeentebegroting. 1 Vervulling vacature telefoniste stadhuis door twee parttime telefonistes, De vacant komende functie van telefoniste op het stadhuis zal in twee deeltaken worden gesplitst. De beide taken zullen wekelijks 25 uren omvatte: Hierdoor ontstaat de mogelijkheid de telefooncentrale van 8 uur tot 18 uur permanent door een telefoniste bezet te houden. De uit deze wijziging voortvloeiende meerkosten worden geraamd op 9.000, Wij stellen U voor terzake een krediet van 9.000,beschikbaar te stellen. De kosten van 9*000,kunnen worden gedekt door de raming van de stelpost voor personeelsuitbreiding op volgnr. 24 met hetzelfde bedrag te verlagen. 2. Aanschaf verkeerstelapparatuur Wij stellen IJ voor een krediet beschikbaar te stellen van 28.000,-- voor de aanschaf van verkeerstelapparatuur De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op 8.120,gespecificeerd als volgt: afschrijving: 20% van 28.000,5.600, rente: 9% van 28.000,2.520, /_8j_120_l-- Voor dekking van de kapitaallasten van 8.120,is ruimte aanwezig binnen het op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgnr. 640) geraamde krediet voor kapitaallasten van verkeersvoorzieningen. 5. Financiële medewerking aan de Vereniging voor Volkshuisvesting ten behoe ve van de bouw van 58 woningwetwoningen in deelplan III van het bestem mingsplan Camminghaburen. In verband met ons in bijlage nr. 107 opgenomen voorstel, wordt een krediet van 7*001.165,geraamd voor het verlenen van financiële mede werking aan de Vereniging voor Volkshuisvesting ten behoeve van de bouw van 58 woningwetwoningen in deelplan III van het bestemmingsplan Cammingha buren. De uitgaaf is rendabel. 4. Organisatorische maatregelen Bouw- en Woningtoezicht. In verband met de naderende verhuizing van Bouw- en Woningtoezicht naar de Spanjaardslaan dienen alsnog de volgende organisatorische maatrege len te worden getroffen: a. aanstellen receptioniste/telefoniste/typiste. Thans is de receptioniste/telefoniste van de Dienst Stadsontwikke ling tevens in die functie werkzaam voor Bouw- en WoningtoezichtNa de verhuizing van Bouw- en Woningtoezicht kan deze receptioniste/telefonis te niet meer voor beide diensten werkzaam zijn. Voor een goede dienstverlening aan het publiek en een goede inter ne organisatie is het noodzakelijk dat er voor Bouw- en Woningtoezicht een receptioniste/telefoniste/typiste wordt aangesteld. Hiermee is op jaarbasis een bedrag gemoeid van 33*000, Wij stellen IJ voor terzake een krediet van 33*000,beschikbaar te stellen. - 5 - b aanschaffingen voor vertrek receptioniste/telefoniste/typiste. Momenteel maakt Bouw- en Woningtoezicht gebruik van het foto-copieer- apparaat van de Dienst Stadsontwikkeling tegen een bepaalde vastgestelde jaarlijkse vergoeding (ca. 1.700, Voor het goed functioneren van Bouw- en Woningtoezicht is een fotocopieer- apparaat onontbeerlijk. De kosten hiervan worden geraamd op 6.700, Daarnaast is het noodzakelijk dat er meubilair en een schrijfmachine wordt aangeschaft. De kosten hiervan worden geraamd op 8.300, Wij stellen IJ voor terzake in totaal een krediet van 15*000,be schikbaar te stellen. De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op 4*350,gespecificeerd als volgt: afschrijving: 20% van 15*000,3*000, rente: 9% van 15*000,1.350, 0i-- Door het overhevelen van werkzaamheden van de Dienst Stadsontwikkeling n ar Bouw- en Woningtoezicht vervallen inkomsten bij de Dienst Stadsontwikke- 1 ng terzake van dienstverrichting. Voorts kan een lager bedrag aan huisves- t ngskosten worden toegerekend. In totaal is hiermede een lagere last voor Bouw- en Woningtoezicht en een lagere bate voor de Dienst Stadsontwikkeling gemoeid van 21.780,De 1 igere bate bij de Dienst Stadsontwikkeling kan voor 50% worden doorberekend a n rendabele uitgaven en aan kapitaaluitgaven. Via de tarieven zal het budget p r saldo worden verlicht met 10.890,gespecificeerd als volgt: verlaging uitgaven Bouw- en Woningtoezicht 21.780, verlaging inkomsten Dienst Stadsontwikkeling 21.780, Doorberekening hiervan aan r ndabele uitgaven en aan kapitaaluitgaven - 10.890- 10.890 Per saldo meevaller £_10A§25iZZ Vorenstaande resulteert in hogere lasten van in totaal 26.460, 33*000,— 4* 350,— minus 10.890, Deze lasten kunnen worden gedekt door de raming op de post "Nader te besteden voor beleidswijzigingen" (volgnr. 65O/I) met hetzelfde bedrag te verlagen. j Voorbereidingskrediet voor de vervangende nieuwbouw voor de openbare kleuterschool "De Grutto". In verband met ons in bijlage nr. 102 opgenomen voorstel, wordt een voorbereidingskrediet van 30.000,geraamd voor de vervangende nieuwbouw voor de openbare kleuterschool "De Grutto". Thans wordt volstaan met het ramen van het krediet. Het dekkingsplan voor de uit deze investering voortvloeiende lasten zullen wij U te zijner tijd tegelijk met ons voorstel betreffende de nieuw bouw doen toekomen. 6. Inrichten leegstaand lokaal als speellokaal ten behoeve van de Christe lijke kleuterschool "Prinses Margriet". Bij besluit van 7 januari 1980, nr. 19^43 (bijlage nr. 22) heeft IJ aan het bestuur van de Vereniging voor Christelijk kleuteronderwijs, alhier, medewerking verleend voor het inrichten van een leegstand lokaal als speel lokaal ten behoeve van de Christelijke kleuterschool "Prinses Margriet".

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 166