tJ=lkli^== - 6 - Wij stellen U voor terzake een krediet van 12.540,beschikbaar te stellen. De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op 1.965»gespecificeerd als volgt: afschrijving: 6 2/3% van 12.540,835» rente: 9% van 12,540,1.130, f_lL9^LZZ Voor dekking van de kapitaallasten van 1.965,is ruimte aanwezig binnen het op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgnr. 640) geraamde krediet voor kapitaallasten van onderwijsinvesteringen. 7Aanvullend krediet voor het treffen van brandnreventievoorzieningen ii diverse scholen voor gewoon lager onderwijs van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Leeuwarden. In de raadsvergaderingen van 6 november 1978, 23 april 1979 en 6 augustus 1979 zijn kredieten van in totaal 357-580,beschikbaar gesteld voor het treffen van brandpreventievoorzieningen in diverse scholen voor gewoon lager onderwijs van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basis onderwijs Leeuwarden. Thans stellen wij U voor een aanvullend krediet van 11.720,beschik baar te stellen voor het verbeteren van de belinstallaties en voor het uit voeren van diverse door Bouw- en Woningtoezicht noodzakelijk geachte aanvul lende voorzieningen. De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op 2.230,gespecificeerd als volgt: afschrijving 10% van 11.720,1.175» rente: 3% van 11.720,1.055» Voor dekking van de kapitaallasten van 2.230,is ruimte aanwezig binnen het op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgnr. 640) geraamde krediet voor kapitaallasten van onderwijsinvesteringen. 8. Treffen van brandveiligheidsvoorzieningen in de openbare school voor mavo "Ni.jlan". Wij stellen U voor een krediet van 13-700,beschikbaar te stellen voor het treffen van brandveiligheidsvoorzieningen in de openbare school voor mavo "Nijlan". De kosten van 13-700,kunnen worden gedekt uit terzake van het rijk voor dergelijke uitgaven ontvangen uitkeringen (b-percentage stichtingS' kosten) 9- Aanschaf kleurentelevisietoestel met tafel ten behoeve van de Wonke Eekhoffschool (openbare school voor mavo). Wij stellen U voor een krediet van 2-500,beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een kleurentelevisietoestel met tafel ten behoeve van de Wopke Eekhoffschool De kosten van 2.500,kunnen worden gedekt uit terzake van het rijk voor dergelijke uitgaven ontvangen uitkeringen (margebedrag voor leer- en hulpmiddelen en meubilair). - 7 - 1Q. Aanschaf diverse leermiddelen ten behoeve van de Wopke Eekhoffschool (openbare school voor mavoT- Wij stellen U voor een krediet van 3-800,beschikbaar te stellen voor het aanschaffen van 2 overheadprojectoren, 1 anti-verblindingsscherm, 1 projectietafel, 1 projectiescherm en reservelampen ten behoeve van de Wopke Eekhoffschool De kosten van 3-800,kunnen worden gedekt uit terzake van het rijk voor dergelijke uitgaven ontvangen uitkeringen (margebedrag voor leer- en hulpmiddelen en meubilair). 1. Verdeling stelpost voor kleine, ineens af te schrijven, onderwijsinves- teringen (4e verdeling). Wij stellen IJ voor van het beschikbare krediet voor kleine, ineens af te schrijven onderwi jsinvesteringen, een bedrag van 15-565»"te besteden voor: openbaar kleuteronderwijs 11.810, openbaar gewoon lager onderwijs 1.500, bijzonder gewoon lager onderwijs 2.055, Voor een specificatie van de hiervoor vermelde bedragen verwijzen wij naar de ter inzage gelegde stukken. Na deze verdeling is voor kleine, ineens af te schrijven, onderwijsin- vesteringen nog een bedrag van 191-590,beschikbaar. 12. Verbouw van het pand Van Ostadestraat 29 tot wijkaccommodatie. In verband met ons in bijlage nr. 114 opgenomen voorstel wordt een kre diet van 26.400,geraamd voor de subsidiëring van het Centraal Orgaan Leeuwarden ten behoeve van de jaarlijkse huurlasten van de wijkvereniging Huizum-West voor het pand Van Ostadestraat 29. De lasten van 26.400,vermeerderd met de exploitatielasten van de bij het pand Yan Ostadestraat 29 behorende bovenwoning ad 8.000,(zie pant 2 Woningbedrijf) zijnde totaal 34-400,kunnen worden gedekt ten laste van de bespaarde kapitaallasten van uit de saldi van vroegere dienst jaren gereserveerde middelen voor het realiseren van wijkaccommodaties 7). Subsidieverzoek van de Leeuwarder Vrouwenraad "Tot Opbouw". In verband met ons in bijlage nr. 110 opgenomen voorstel, wordt een krediet van 1.950,geraamd voor het verlenen van een éénmalige subsidie aan de Leeuwarder Vrouwenraad "Tot Opbouw" ten behoeve van het organiseren van 9 thema-middagen. De kosten van 1.950,kunnen worden gedekt door de geraamde stel post voor plaatselijke vormings- en ontwikkelingswerk voor volwassenen volgnr. 576) met hetzelfde bedrag te verlagen. 1. Subsidiëring Stichting Het Baken ten behoeve van het V.O.S.- en Bij- spijkerwerk. In verband met ons in bijlage nr. 108 opgenomen voorstel wordt een kre diet van 50.340,geraamd voor de subsidiëring van de Stichting Het Baken en behoeve van het V.O.S.- en Bijspijkerwerk. De kosten van 50.340,kunnen worden gedekt door de op volgnr. 576 geraamde stelposten voor "activiteiten vormings- en ontwikkelingswerk voor volwassenen" en voor "plaatselijk vormings- en ontwikkelingswerk" met res pectievelijk 50.000,en 340,te verlagen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 167