- 8 - Wij stellen U voor de gemeentebegroting en de begrotingen van het Markt-, Haven- en Slachthuisbedrijfde Dienst voor Gezondheidszorg, het Woningbedrijf, de Dienst voor Reiniging en Brandweer, de Dienst Stadsont wikkeling en de Dienst voor Sport en Recreatie voor het dienstjaar 1980 te wijzigen overeenkomstig de ter inzage gelegde ontwerp-besluiten. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris. Stichten van een nieuw schoolgebouw ten behoeve van de openbare kleuter school De Tureluur en de openbare lagereMenno van Coehoorschool Bijlage nr. 123. Leeuwarden, 28 februari 1980. Aan de Gemeenteraad. luidige situatie. De openbare kleuterschool De Tureluur, Zuidvliet 228, en de open bare lagereMenno van CoehoornschoolMenno van Coehoornstraat 1, zijn gehuisvest in sterk verouderde gebouwen die dateren uit respectievelijk 1867 en 1882. Het gebouw van de lagere school bevat naast een hoofdenkamer elf lokalen, waarvan zes lokalen als leslokaal en drie lokalen als vaklokaal en documentatieruimte in gebruik zijn. De overige 2 lokalen zijn momen teel in gebruik bij de openbare school voor l.e.a.o. Voorts beschikt de 3chool over een eigen gymnastieklokaal. Het gebouw, dat in twee bouwla gen is opgetrokken, heeft een zodanige ruimtelijke indeling, dat uitslui tend volgens het klassikale systeem les kan worden gegeven. De vloerop pervlakte van de lokalen varieert van 43 - 53 m2 (minimaal vereist is 56 m2), terwijl ook op tal van andere punten niet wordt voldaan aan het Bouwbesluit lager onderwijs. Het gymnastieklokaal heeft een vloeropper vlakte van slechts 137 m2 bij een minimaal vereiste van 200 m2 en een thans gebruikelijke norm van 252 m2. Een toestellenberging is niet aan wezig. Een gemeenschapsruimte ontbreekt. Door de situering van de lokalen leent het gebouw zich niet voor een herindeling waarmede een enigszins acceptabele ruimtelijke indeling zou kunnen worden bereikt en een vernieuwing van het onderwijs in deze school zou kunnen worden bevorderd. Renovatie zal met extreem hoge kos ten gepaard gaan en niet kunnen leiden tot een bij benadering bevredi gend resultaat. Het gebouw aan het Zuidvliet 228, waarin De Tureluur is onderge bracht, voldoet niet aan de bepalingen van het Bouwbesluit kleuteronder wijs. Een groot deel van de leerlingen van de onderhavige scholen is woonachtig in het gebied Molenpad, dat zich kenmerkt door een zeer dich te bebouwing, kleine woningen en weinig speelruimte. Dit vindt zijn weerslag op de ontwikkeling van deze kinderen. De scholen hebben meer dan in ruimer opgezette wijken een sociale functie. Juist hier dient voldoende aangepaste ruimte aanwezig te zijn, opdat de leerlingen in de scholen een rustpunt vinden en zich daar op verantwoorde wijze kunnen ontwikkelen. Mede door deelname aan het door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen mogelijk gemaakte activeringsplan wordt getracht de ge constateerde achterstelling in de leersituatie te verkleinen c.q. op te heffen. De Menno van Coehoornschool en De Tureluur zijn in het kader van de integratie van het kleuteronderwijs en het lager-onderwijs voorbestemd te zijner tijd een basisschool te vormen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 168