990,-- - 4 - 3- Aanschaf naaldvilttapi.it in 3 lokalen van de Plataanschool (openbare school voor gewoon lager onderwijs). Wij stellen IJ voor een krediet van 5.210,beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een naaldvilttapijt in 3 lokalen van de Plataanschool. De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd °P 990,gespecificeerd als volgt: afschrijving: 10% van 5.210,525, rente: 9% van 5-210,465, Yoor dekking van de kapitaallasten van 990,is ruimte aanwezig binnen het op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgnr. 640) geraamde krediet voor kapitaallasten van onderwijsinvesteringen. 4- Aanschaf hydraulische transportstoel ten behoeve van de afdeling Z.M.L.K. van de Arendstuinschool (openbare school voor buitengewoon lager onderwijs). Wij stellen U voor een krediet van 4-735,beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een hydraulische transportstoel ten behoeve van de afdeling voor zeer moeilijk lerende kinderen van de Arendstuinschool. De kosten van 4.735,kunnen worden gedekt in het kader van de fi nanciële verhouding tussen het rijk en de gemeenten (uitkering uit het ge meentefonds voor het buitengewoon lager onderwijs). De inspecteur van het buitengewoon lager onderwijs kan zich met deze uitgaaf verenigen. 5- Aanschaf van een gasfornuis ten behoeve van de afdeling Z.M.L.K. van de Arendstuinschool. Wij stellen U voor een krediet van 600,beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een gasfornuis ten behoeve van de afdeling voor zeer moeilijk lerende kinderen van de Arendstuinschool. De kosten van 600,kunnen worden gedekt in het kader van de fi nanciële verhouding tussen het rijk en de gemeenten (uitkering uit het gemeentefonds voor het buitengewoon lager onderwijs). De inspecteur van het buitengewoon lager onderwijs kan zich met deze uitgaaf verenigen. 6. Treffen bouwkundige voorzieningen ten behoeve van de afdeling voor zeer jeugdigen van de Buitenschool (bijzondere school voor buiten gewoon onderwijs aan ziekelijke kinderen). Bij besluit van 8 oktober 1979, nr. 13416 (bijlage nr. 413), hebt IJ besloten aan het bestuur van de Stichting Leeuwarder Parkherstellingsoord, alhier, medewerking te verlenen voor het treffen van bouwkundige voorzie ningen ten behoeve van de afdeling voor zeer jeugdigen van de Buitenschool. Hiermede is een bedrag gemoeid van naar raming 29-500, Wij stellen voor terzake een krediet van 29-500,beschikbaar te stellen. De kosten van 29-500,kunnen worden gedekt in het kader van de financiële verhouding tussen het rijk en de gemeenten (uitkering uit het gemeentefonds voor het buitengewoon lager onderwijs). De inspecteur van het buitengewoon lager onderwijs kan zich met de ze uitgaaf verenigen. - 5 - 7Aanvullen en vervangen van gymnastiekmateriaal ten behoeve van de "Perkschool" (openbare school voor mavo). Wij stellen IJ voor een krediet van 8.500,beschikbaar te stellen voor het aanvullen en vervangen van gymnastiekmateriaal ten behoeve van de "Perkschool De kosten van 8.500,kunnen worden gedekt uit terzake van het rijk voor dergelijke uitgaven ontvangen uitkeringen (marge leer- en hulp middelen en meubilair). 8. Aanbrengen ventilator in het scheikundelokaal van de Wissesdwingerschool (openbare school voor mavo). Wij stellen U voor een krediet van 1.500,beschikbaar te stellen voor het aanbrengen van een ventilator in het scheikundelokaal van de Wissesdwingerschool. De kosten van 1.500,kunnen worden gedekt uit terzake van het rijk voor dergelijke uitgaven ontvangen uitkeringen (marge voor stichtings— kosten) 9- Aanschaf fotocopiëerapparaat ten behoeve van het Stedelijk Gymnasium. Wij stellen voor een krediet van 5-155,beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een fotocopiëerapparaat ten behoeve van het Stedelijk Gymnasium. De kosten van 5-155,kunnen worden gedekt uit terzake van het rijk voor dergelijke uitgaven ontvangen uitkeringen ('Marge leer- en hulp middelen en meubilair" en "b-percentage inrichtingskosten"). 10. Aanbrengen van een centraal bedienbaar magneetbeveiligingssysteem op deuren in de gangen van het Avo-complex. Wij stellen IJ voor een krediet van 22.000,beschikbaarte stellen voor het aanbrengen van een centraal bedienbaar magneetbeveiligingssysteem op deuren in de gangen van het Avo-complex. De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op 3-450,gespecificeerd als volgt: afschrijving: 6 2/3 van 22.000,1.470, rente: 9 va.n f 22.000,1.980, De kapitaallasten van 3.450,kunnen worden gedekt door de raming voor onderhoud gebouwen en terreinen op volgnr. 490/1 met hetzelfde bedrag te verlagen. 11. Aanschaf van inventarisartikelen ten behoeve van de Stedeli.ike Muziek- pedagogische Akademie Leeuwarden. Wij stellen U voor een krediet van 47-865,beschikbaar te stellen voor de aanschaf van diverse inventarisartikelen ten behoeve van de Stede lijke Muziekpedagogische Akademie. Tegenover de kosten van 47-865,kan een bijdrage a fonds perdu van het rijk tot hetzelfde bedrag worden geraamd.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 16