Verzoeken om medewerking ingevolge artikel 72 van de Lager-onderwijswet 1920, uncto artikel 183 van het Besluit buitengewoon onderwijs 1 967, en artikel 50 van de Kleuteronderwijswet. Bijlage nr. 124. Leeuwarden, 20 maart 1980. Aan de Gemeenteraad. Van enkele besturen van bijzondere scholen voor kleuter- gewoon lager- en buitengewoon onderwijs zijn aanvragen als bedoeld in artikel 50 van de Kleuter onderwijswet, respectievelijk artikel 72 van de Lager-onderwijswet 1920, juncto artikel 183 van het Besluit buitengewoon onderwijs 1967, om medewerking voor het treffen van voorzieningen en/of het aanschaffen van materialen ingekomen. De normale eisen, aan het geven van kleuter- en gewoon lager onderwijs te stel len, zullen door inwilliging van de verzoeken niet worden overschreden. Genoemde aanvragen zijn voor U ter inzage gelegd. Wij stellen U voor de gevraagde medewerking te verlenen door te besluiten over eenkomstig het bijgevoegde ontwerp-besluit Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 170