Nr. 4138. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelet op het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 20 maart 1980 (bijlage nr. 124) BESLUIT ten aanzien van de hieronder vermelde verzoeken de gevraagde medewerking te verlenen. Volg- Datum waarop het nr. verzoek is inge komen Schoolbestuur. Medewerking te ver lenen voor: Toegepast wetsartikel 1 11 januari 1980. 11 januari 1980. 4 februari 1980. 4 februari 1980. 19 februari 1980. Vereniging voor Protestants Chris telijk kleuter- en lager onderwijs te Leeuwarden-Zuid Vereniging voor Protestants Chris telijk Basisonder wijs Leeuwarden. Stichting tot op richting en in standhouding van één of meer Chris telijke scholen voor buitengewoon lager onderwijs voor Leeuwarden e.o. Stichting tot op richting en in standhouding van één of meer Chris telijke scholen voor buitengewoon lager onderwijs voor Leeuwarden e.o. Stichting Katho liek Onderwijs Leeuwarden. Het aanschaffen van speelleermateriaal bij de methode "Vei lig leren lezen", t.b.v. de Johan Wil lem Frisoschool, Ca- rel Fabritiusstraat 21 alhier. Het aanschaffen van een elektrische naai machine t.b.v. de Willem Lodewijkschool Druifstreek 72, alhier. Het verbeteren en vernieuwen van de ver lichting in de Da Cos- taschool, Schieringer- weg 30, alhier. Het aanschaffen van 2 verstelbare sets voor gehandicapte leerlin gen ten behoeve van de Da Costaschool, Schie- ringerweg 30, alhier. art. 72 der Lager-onder- wijswet 1920. Het aanschaffen van 2 kruiwagens en 1 trek- k&r t.b.v. de Sint Elisabethkleuterschool Grote Kerkstraat 83, alhier art. 72 der Lager-onder- wijswet 1920. art. 72 der Lager-onder- wijswet 1920 juncto art. 183 Besluit buitengewoon onderwijs 1967 art. 72 der Lager-onder- wijswet 1920 juncto art. 183 Besluit buitengewoon onderwijs 1967 art. 50 Kleu- teronderwij s- wet

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 171