- 2 - Volg- nr 6 Datum waarop het verzoek is inge komen Schoolbestuur 20 februari 1980. Leeuwarder Schoolvereni ging. Medewerking te ver lenen voor: Het aanbrengen van rubbertegels onder de schommelstelling t.b. de kleuterschool "De Beukeboom", Valk straat 34, alhier. Toegepast wetsartikel, art. 50 Kleul teronderwijsl wet Aldus vastgesteld in de openbare vergaderiag van Voorzitter. Secretaris. Aankoop van twee onder Lekkum gelegen percelen weiland. Bijlage nr. 125. Leeuwarden, 20 maart 1980. Aan de Gemeenteraad. Wij hebben met de eigenares van de op de ter inzage gelegde tekening met een rode kleur aangegeven percelen weiland ter gezamenlijke grootte van 3.72.45 ha overeenstemming bereikt omtrent de overdracht daarvan aan de ge meente. De verwerving van deze percelen is van belang in verband met de toekom stige afronding/aankleding van het gebied van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan "Lekkum de Greate Houten" (uitbreiding van het dorp Lekkum) De grond kan vrij van pacht worden aangekocht. De te betalen koopsom ad 242.092,is gebaseerd op het bij de stukken gevoegde taxatierapport van een tweetal onafhankelijke deskundigen. Wij achten deze prijs, alsmede de (gebruikelijke) bedingen waaronder de aankoop overigens kan plaatsvinden, aanvaardbaar voor de gemeente. Het advies van de Commissie voor het Grondbedrijf zal mede ter inzage worden gelegd. Wij geven U in overweging te besluiten overeenkomstig het hierna afge drukte ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 172