nr4136. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 20 maart (biilaae nr125 BESLUIT: aan te kopen van de Diaconie der Hervormde Gemeente te Oenkerk de onder Lekkum gelegen percelen weiland, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie H, nummers 143 en 144, groot respectievelijk 0.06.15 ha en 3.66.30 ha, welke perclen op de bij dit besluit behorende tekening met een rode kleur zijn aangegeven, voor een prijs van in totaal 242.092,en verder onder de volgende bedingen: 1het onroerend goed wordt overgedragen met alles wat daarop of daarin aanwezig is en met alle daarop rustende erfdienstbaarheden en lasten en daaraan verbonden rechten, doch vrij van hypotheek, beslag en pacht 2. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van ei gendomsoverdracht 3. van de levering af komen alle zakelijke lasten en belastingen, welke van de over te dragen percelen worden geheven, voor rekening van de gemeen te Leeuwarden; 4. verkoopster is tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die wegens uitwinning 5. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek; II. 6. de kosten van overdracht komen voor rekening van de gemeente Leeuwarden; de onder I bedoelde percelen onder te brengen in het Grondbedrijf van de Dienst Stadsontwikkeling. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris Verkoop van een in het uitwerkingsplan "Aldlan-Oost IV" gelegen perceel bouw terrein aan M. Peters, alhier. Bijlage nr. 126. Leeuwarden, 20 maart 1980. Aan de Gemeenteraad. De heer M. Peters, alhier, heeft ons verzocht te bevorderen, dat aan hem wordt verkocht het op de ter inzage gelegde tekening roodomlijnd en met nr. 52 aangegeven, in het uitwerkingsplan "Aldlan-Oost IV" gelegen perceel bouw terrein ter grootte van plm. 375 m2Dit terrein is bestemd voor de bouw van een vrijstaande ééngezinswoning in twee bouwlagen met kap. Wij hebben geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde medewerking. De prijs van deze grond dient naar onze mening te worden gesteld op 35.250,— (exclusief B.T.W.). Deze prijs is in overeenstemming met de her calculatie van het bestemmingsplan "Aldlan-Oost", waarmee de Commissie voor het Grondbedrijf akkoord is gegaan. Ten aanzien van de bedingen, waaronder de grond overigens kan worden overgedragen, mogen wij U kortheidshalve verwijzen naar het hierbij gevoegde ontwerp-besluitBelanghebbende kan zich met één en ander verenigen. Wij geven U in overweging te besluiten overeenkomstig het hierna afge drukte ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 173