Nr. 4137. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 20 maart 1980 (bijlage nr. 126); BESLUIT te verkopen aan M. Peters, wonende te Leeuwarden, de Jokse 28, het op de bij dit besluit behorende tekening roodomlijnd en met nr. 52 aangegeven, in het uitwer kingsplan "Aldlan-Oost IV" gelegen perceel bouwterrein ter grootte van plm. 375 m2voor een prijs van 35.250,(exclusief B.T.W.) vermeerderd met de eventu eel ingevolge de bedingen 12 a en 12 b verschuldigde rente (waarover eveneens B.T.W. moet worden voldaan) en verder onder de volgende bedingen: 1 de begrenzing van het terrein is ter plaatse aangegeven door de landmeet kundig ambtenaar van de Dienst Stadsontwikkeling der gemeente Leeuwarden; over- of ondermaat tengevolge van de nog ambtshalve plaatsvindende kada strale opmeting van het verkochte kan geen aanleiding geven tot verhoging of verlaging van de koopsom; 2. koper aanvaardt het terrein vrij van hypotheek, beslag en huur en verder in de toestand, waarin het zich ten tijde van de eigendomsoverdracht be vindt, met alle lusten, lasten, plichten, erfdienstbaarheden, enz., daar toe van ouds en met recht behorende 3. alle op de grondoverdracht vallende kosten, daaronder begrepen die van de levering van een afschrift van de akte ten behoeve van het gemeente archief en die van de verrichtingen van de landmeetkundig ambtenaar, be doeld onder punt 1, welke laatstbedoelde kosten 313,75 (exclusief B.T.W.) bedragen, komen voor rekening van de koper; 4. de koper is verplicht er voor te zorgen, dat op de verkochte grond wordt ge bouwd overeenkomstig het uitwerkingsplan "Aldlan-Oost IV"; deze bouw moet binnen drie jaren na de datum van de eigendomsoverdracht ten genoegen van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden worden vol tooid Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden kunnen in bijzondere gevallen deze termijn verlengen; 5. bij niet-nakoming van het gestelde onder 4, zulks ter beoordeling van de Raad der gemeente Leeuwarden, is de koper, nadat de gemeente hem bij deurwaardersexploit van de niet-nakoming kennis heeft gegeven, verplicht tot terugoverdracht van het gekochte aan de gemeente Leeuwarden en wel binnen twee maanden na de bedoelde kennisgeving en voor de prijs van 35.250, de kosten van deze terugoverdracht (inclusief de eventueel verschuldigde B.T.W.) komen voor rekening van de overdragende partij; 6. de koper is verplicht de op het gekochte gestichte woning na gereedkomen gedurende een periode van tenminste 2 jaren als hoofdbewoner/eigenaar daadwerkelijk te bewonen;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 174