- 2 - 7. verkoop, vervreemding, verhuur, dan wel het anderszins ingebruik afstaan van het gekochte of een gedeelte van het gekochte met de daarop gestichte woning, dan wel vestiging van een zakelijk genotsrecht daarop, mag, behou dens daartoe vooraf (al dan niet onder voorwaarden) verkregen schriftelij ke toestemming van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, niet plaats hebben voordat aan het bepaalde onder 4 (voltooiing der bebouwing) en onder 6(2 jaren eigen bewoning) is voldaan; de bedoelde toestemming zal slechts in bijzondere gevallen (zoals o.a. verandering van werkkring c.q. overplaatsing, overlijden, ontbinding van het huwelijk), één en ander ter beoordeling van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, worden verleend; de bedoelde toestemming dient gemotiveerd en schriftelijk aan Burgemeester en Wethouders te worden gevraagd Burgemeester en Wethouders delen de koper binnen 2 maanden na de ontvangst van het verzoek om de bedoelde toestemming hun beslissing mede; dit beding is niet van toepassing bij verkoop krachtens artikel 1223, lid 2, van het Burgerlijk Wetboek; 8. zodra de verkochte grond krachtens een aan de Gemeente Leeuwarden verleef de machtiging binnen de geografische begrenzing van een lokaal stadsnet voor centrale ontvangst van televisie en radio is komen te liggen, zal koper gedogen, dat in/op de verkochte grond kabels en/of installaties ten behoeve van genoemde voorziening worden gelegd/aangebracht, één en ander in overleg met koper; 9a. bij vervreemding van het gekochte of van een gedeelte van het gekochte is de overdragende partij verplicht de voorwaarden onder 8, 9a en 10 vermeld tegenover de verkrijger(sten behoeve van de gemeente Leeuwarden te be dingen en namens deze gemeente aan te nemen en deze verkrijger(ste ver plichten bij opvolgende vervreemding dezelfde bedingen op te nemen en aaa te nemen; b. bij vervreemding van het gekochte of van een gedeelte van het gekochte voordat aan het bepaalde onder 4 (voltooiing der bebouwing) is voldaan, is de overdragende partijuiteraard met inachtneming van het bepaalde onder 7, bovendien verplicht de voorwaarden onder 4, 5, 6, 7, 9b en 10 vermeld tegenover de verkrijger(sten behoeve van de gemeente Leeuwarden te bedingen en namens deze gemeente aan te nemen en deze verkrijger(ste verplichten bij opvolgende vervreemding dezelfde bedingen op te nemen en aan te nemen; 10. bij niet-naleving van één der verplichtingen of verboden, vermeld onder 5, 6, 7, 8, 9a en 9b verbeurt de nalatige c.q. overtreder aan de gemeente Leeuwarden voor iedere niet-naleving of overtreding een boete van 50.000, deze boete is verschuldigd door het enkele feit der niet-naleving of over treding, zonder dat enige uitdrukkelijke ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst behoeft plaats te vinden; 11. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van over dracht 12a. indien de akte van overdracht door toedoen van de koper niet notarieel wordt verleden binnen twee maanden nadat dit raadsbesluit de goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Friesland heeft verkregen, is de koper vanaf de datum, vallende twee maanden na de datum van goedkeuring van dit be sluit tot de dag, waarop de akte wordt verleden, aan de gemeente Leeu warden over de koopsom een rente verschuldigd, berekend naar 9% per jaar - 3 - b. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden kunnen toestaan, dat, nadat Ge deputeerde Staten van Friesland dit raadsbesluit hebben goedgekeurd, het verkochte, vooruitlopende op het passeren van de overdrachtsakte, met in achtneming van de eventueel door Burgemeester en Wethouders te stellen voorwaarden, door de koper in gebruik wordt genomen; koper is alsdan met ingang van de dag waarop de ingebruikneming is toege staan, tot de dag waarop de overdrachtsakte wordt verleden, aan de gemeen te Leeuwarden over de koopsom een rente verschuldigd, berekend naar 9% per jaar; 13. het risico voor en het onderhoud van het gekochte en alle daarvan geheven wordende en nog te heffen lasten en belastingen komen vanaf de levering voor rekening van de koper 14. de gemeente Leeuwarden is tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die wegens uitwinning; 15. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als be doeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek; 16. de akte van eigendomsoverdracht zal worden opgemaakt door en verleden voor een door de koper aan te wijzen, te Leeuwarden gevestigde notaris; 17. de te stichten opstallen dienen te worden ontworpen onder super-visie van de architect van de gemeente Leeuwarden. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 175