Nr. 4290a. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 20 maart 1980 (bij lage nr. 127); BESLUIT trt het verkopen aan de in onderstaande staat vermelde erfpachters van de in die s aat omschreven, eerder in erfpacht uitgegeven percelen grond voor de daarachter v rmelde prijs en voorts onder de volgende bedingen: 1 koper aanvaardt het terrein vrij van hypotheek, beslag en huur en verder in de toestand, waarin dit zich ten tijde van de eigendomsoverdracht bevindt, met al le lusten, lasten, plichten, erfdienstbaarheden, enz., daartoe van ouds en met recht behorende, wordende de tijdens het erfpachtsrecht door de betreffende erf pachter of diens rechtsvoorgangers gevestigde erfdienstbaarheden gestand gedaan zonodig in afwijking van het bepaalde in artikel 771 slot van het Burgerlijk Wetboek; 2 alle op de grondoverdracht vallende kosten, daaronder begrepen die van de le vering van een afschrift van de akte ten behoeve van het gemeente-archiefko men voor rekening van de koper; 3 de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van overdracht; 4 het risico voor en het onderhoud van het gekochte en alle daarvan geheven wor dende en nog te heffen lasten en belastingen komen vanaf de levering voor re kening van de koper; 5 de gemeente Leeuwarden is tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die we gens uitwinning; 6 partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 177